اخلاق در روابط عمومي دولتي و خصوصي

تاكيد بر اينكه اطلاعاتي كه مي خواهد از درون سازمان به بيرون تسري كند، اطلاعات دقيق و درستي باشد. اطلاعاتي كه مي خواهد از مسئولان يك نهاد به كاركنان آن منتقل بشود و اطلاعاتي كه از بيرون سازمان به درون سازمان منتقل بشود، بايد اطلاعات درستي باشد.