پيرو سوالات كار آموزان محترم وكالت ورودي سال 1399 در خصوص نحوه كارآموزي ، رييس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در گفتگوي كوتاه با روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت : كارآموزي ...

پيرو سوالات كار آموزان محترم وكالت ورودي سال 1399 در خصوص نحوه كارآموزي ، رييس محترم كانون وكلاي دادگستري مركز در گفتگوي كوتاه با روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز اظهار داشت : كارآموزي كارآموزان محترم ورودي سال 1399 كانون وكلاي دادگستري مركز طبق روال سنوات قبل و پس از طي تشريفات مربوطه و وصول پاسخ استعلام هاي قانوني انجام خواهد شد. روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز https://t.me/kanoonevokalamarkaz