دستاورد دانشمندان MIT: توسعه فناوري خنك كننده اي كه به برق نيازي ندارد

دستگاه دانشمندان MIT تركيبي از دو سيستم مستقل با سه لايه ماده است و عملكردش با رطوبت محيط ارتباط دارد.