روابط عمومي سازمان اتكا خبر داد: اتصال برق علت اصلي آتش سوزي در انبار ضايعات فروشگاه اتكا نوبنياد استان تهران

اتكا اتكا آتش نشاني پس از حضور در محل حادثه و مهار آتش عامل وقوع حريق در بخشي از انبار ضايعات فروشگاه اتكا نوبنياد را اتصال برق اعلام كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان اتكا عصر امروز سي ام شهريور ماه در انبار ضايعات فروشگاه اتكا نوبنياد تهران به دليل اتصال سيم هاي برق بخشي از انبار ضايعات دچار حريق شد كه با حضور به موقع نيروهاي آتش نشاني مهار شد. در اين حادثه متاسفانه يكي از كاركنان اين فروشگاه دچار آتش سوزي شد و جان خود را از دست داد.