دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور: بخش مهم سند راهبردي فضاي مجازي با مشاركت كل نظام اجرايي كشور تنظيم مي شود

دبير شوراي عالي فضاي مجازي كشور در نشست هم انديشي برنامه راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي گفت: آنچه تا كنون تدوين و تصويب شده حداكثر 20% نياز واقعي كشور است و در واقع بخش اصلي سند در ذيل 39 عنوان كلي توسط دستگاه هاي اجرايي كشور تدوين و تكميل خواهد شد. به گزارش روابط عمومي مركز ملي فضاي مجازي، دكتر سيد ابوالحسن فيروزآبادي - دبير شوراي عالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي كشور با بيان اين مطلب افزود: برهمين اساس نقش دستگاه هاي اجرايي هم در تدوين بخش هاي بعدي سند و هم در اجراي آن بسيار مهم و سرنوشت ساز است. وي هدف از اين نشست را ايجاد همگرايي ميان كارشناسان مركز ملي فضاي مجازي كه قراراست در كنار سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي در تدوين آن حضور و مشاركت داشته باشند دانست و تأكيد كرد: ارائه تعريف واحد براي مفاهيم و واژگان سند از وظايف مركز ملي فضاي مجازي است كه مي بايست به نحو احسن انجام و در اختيار افرادي كه در فرايند تدوين نظامات و اقدامات كلان نقش دارند قرارگيرد. رئيس مركز ملي فضاي مجازي تصريح كرد: ارتقاء دانش و افزايش توانمندي دستگاه هاي اجرايي و بهره گيري از همه ظرفيت هاي بيروني و دروني نظام اجرايي براي تحقق اهداف سند راهبردي امري ضروري است. دكتر فيروزآبادي با تأكيد بر اينكه بسياري از اين مطالب مطرح شده در رابطه با اين سند، نو و جديد است و ممكن است چندان مطالعات مشابهي براي آنها حتي در خارج از كشور يافت نشود گفت: بايد از همه ظرفيت هاي نخبگان، موسسات پژوهشي و عموم علاقه مندان و صاحب نظران در اين رابطه بهره برد. در حاشيه اين نشست امير خوراكيان - مسئول كارگروه راهبري سند راهبردي افزود: جلسات هم انديشي ويژه سند راهبردي هفته اي دوبار برگزار خواهد شد و در اين نشست ها سعي مي شود توانايي و مهارت كارشناسان مركز ملي فضاي مجازي ارتقاء پيدا كرده و هم نظري نسبي در خصوص مفاهيم و محتواي سند ايجاد شود، گره هاي ذهني حل شود و در مجموع كارشناسان بتوانند كمك بهتري به دستگاه هاي مسئول در اين رابطه داشته باشند. گفتني است؛ در اين نشست شيوه نامه «تدوين برنامه اقدامات كلان سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي» ارائه و توضيحات لازم توسط رئيس مركز ملي فضاي مجازي مطرح شد تا فعاليت دستگاه ها در اين زمينه مبتني بر آن نظام مند و هماهنگ صورت پذيرد. همچنين در اين جلسه موضوعات مهمي از قبيل: چگونگي جمع آوري، تدوين و اشتراك گذاري اسناد، مطالعات پشتيبان، راه هاي ايجاد و ضمانت اجرايي براي تحقق برنامه ها ، شيوه هاي بهره گيري از نظرات بخش خصوصي و فعالان و صاحب نظران خارج از سازمان هاي رسمي و چگونگي ايجاد فرايند مديريت دانش براي اين سند مورد بحث و بررسي قرار گرفت.