ساخت ميكروربات هاي هوشمندي كه با «مغز» الكترونيكي، به طور مستقل راه مي روند

مغز اين ربات‌ها يك مدار CMOS است كه باعث مي‌شود دستورات را به‌طور مستقل انجام دهند.