پايان مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره واحد دولت الكترونيك

مهلت دستگاه ها براي اتصال به پنجره ملي خدمات هوشمند دولت، روز 31 شهريور پايان يافت. معاون دولت الكترونيك سازمان فناوري اطلاعات گفت: اگر چه طبق قانون، مهلت اتصال دستگاه ها به پنجره ملي خدمات هوشمند دولت به پايان رسيده است، اما همچنان دستگاه ها ملزمند به اين پنجره بپيوندند و از طرف ديگر، اتصال دستگاه هاي متصل شده هم بايد صد درصدي شود.