ارزان فروشي عجيب سايپا در بورس كالا؛ عرضه چانگان CS35 با قيمت 583 ميليون تومان!

چانگان CS35 پلاس وارداتي  سايپا  در بورس كالا با قيمت پايه 583 ميليون تومان عرضه خواهد شد كه از قيمت مشابه خارجي آن كمتر است.