امروز در فضا: آپورچونيتي روي مريخ فرود آمد

25 ژانويه 2004 دومين مريخ نورد دوقلوي ناسا، آپورچونيتي روي سياره سرخ فرود آمد.كاوشگر به‌دنبال سرنخ‌هايي درباره وجود آب در گذشته مريخ بود.