استارتاپ استخراج سيارك AstroForge، فناوري پالايش فلزات خود را امسال در فضا آزمايش مي كند

اين استارتاپ اميدوار است تا بتواند با تجهيزات و قابليت‌هاي خود، مواد معدني موجود در سيارك‌ها را استخراج كند.