روابط عمومي: ستاره شمالي استراتژي شما

قرار دادن جايگاه روابط‌عمومي بر سر ميز و تأكيد بر نقش روابط‌عمومي، به‌ويژه در زمان بحران، مي‌تواند در نشان دادن ارزش روابط‌عمومي مفيد باشد.