هم افزايي ميان روابط عمومي بانكها در جهت پيشبرد اهداف نظام بانكي

به گزارش ايران اكونوميست-كميسيون روابط عمومي بانكهاي دولتي و نيمه دولتي به صورت ماهيانه تشكيل مي گردد و اعضاي اين كميسيون به بررسي مسائل مشترك مي پردازند. بانك توسعه تعاون ميزباني اين نوبت را بر عهده داشت و مديران روابط عمومي بانك هاي سپه، كشاورزي، رفاه كارگران، صادرات، ملي، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ايران، تجارت، ملت، پست بانك، مسكن و صندوق كار آفريني اميد در اين جلسه حضور يافتند. در اين جلسه اعضاي كميسيون بر لزوم هماهنگي و هم افزايي بانكها براي پيشبرد اهداف شبكه بانكي در حوزه اطلاع رساني و آگاهي بخشي به مشتريان و عموم مردم تاكيد نمودند و از سوي ديگر تداوم آموزش ها و ارائه نكات كاربردي براي عموم به منظور ارائه خدمات موثر مورد بررسي قرار دادند. در ادامه مباحث مربوط به نقش بانكها در حوزه مسئوليت اجتماعي و موضوعات فرهنگي مواردي بود كه در دستور كار اين جلسه قرار گرفت. همزمان با پيشرفت ها در حوزه هاي متنوع بانكي، لزوم هماهنگي و هم افزايي بانكها براي اطلاع رساني موثر و تبليغات خدمات نوين و آموزش هاي همگاني بيشتر احساس مي شود. از اين رو مديران روابط عمومي بانكها به ويژه بانكهاي دولتي و نيمه دولتي در پي هم افزايي و همفكري براي توسعه سطح آگاهي عموم جامعه از خدمات راهگشاي بانكي هستند.