آيا توانايي ايستادن روي يك پا، خطر مرگ زودهنگام را پيش بيني مي كند؟

آيا توانايي ايستادن روي يك پا، خطر مرگ زودهنگام را پيش‌بيني مي‌كند؟

نتايج مطالعه‌اي بحث‌برانگيز مي‌گويد عدم توانايي حفظ تعادل روي يك پا احتمال مرگ در سال‌هاي آينده را افزايش مي‌دهد. اين ادعا تا چه حد علمي است؟