هم افزايي ميان روابط عمومي بانكها در جهت پيشبرد اهداف نظام بانكي

هم افزايي ميان روابط عمومي بانكها در جهت پيشبرد اهداف نظام بانكيهمزمان با برگزاري جلسه كميسيون مشترك مديران روابط عمومي بانكهاي دولتي و نيمه دولتي، بر لزوم هم افزايي ميان روابط عمومي بانكها در جهت پيشبرد اهداف نظام بانكي تاكيد شد. به گزارش فراسو، كميسيون روابط عمومي بانكهاي دولتي و نيمه دولتي به صورت ماهيانه تشكيل مي گردد و اعضاي اين كميسيون به بررسي مسائل مشترك مي پردازند. بانك توسعه تعاون ميزباني اين نوبت را بر عهده داشت و مديران روابط عمومي بانك هاي سپه، كشاورزي، رفاه كارگران، صادرات، ملي، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ايران، تجارت، ملت، پست بانك، مسكن و صندوق كار آفريني اميد در اين جلسه حضور يافتند. در اين جلسه اعضاي كميسيون بر لزوم هماهنگي و هم افزايي بانكها براي پيشبرد اهداف شبكه بانكي در حوزه اطلاع رساني و آگاهي بخشي به مشتريان و عموم مردم تاكيد نمودند و از سوي ديگر تداوم آموزش ها و ارائه نكات كاربردي براي عموم به منظور ارائه خدمات موثر مورد بررسي قرار دادند. در ادامه مباحث مربوط به نقش بانكها در حوزه مسئوليت اجتماعي و موضوعات فرهنگي مواردي بود كه در دستور كار اين جلسه قرار گرفت. همزمان با پيشرفت ها در حوزه هاي متنوع بانكي، لزوم هماهنگي و هم افزايي بانكها براي اطلاع رساني موثر و تبليغات خدمات نوين و آموزش هاي همگاني بيشتر احساس مي شود. از اين رو مديران روابط عمومي بانكها به ويژه بانكهاي دولتي و نيمه دولتي در پي هم افزايي و همفكري براي توسعه سطح آگاهي عموم جامعه از خدمات راهگشاي بانكي هستند.