رشد دو برابري تراكنش هاي گذرگاه خدمات دولت

رشد دو برابري تراكنش هاي گذرگاه خدمات دولت اقتصاد ايران: بنا بر اعلام مركز ملي تبادل اطلاعات، تعداد تراكنش هاي گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مركز ملي تبادل اطلاعات در دوماهه نخست امسال به بيش از 444 ميليون رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد دو برابري را نشان مي دهد. به گزارش خبرگزاري اقتصادايران، نكته حائز اهميت در اين گزارش آن است كه در ارديبهشت ماه سال جاري به رغم ثابت ماندن تعداد دستگاه سرويس دهنده نسبت به ماه فروردين، 57 سرويس جديد اضافه شده است. به اين ترتيب تعداد سرويس ها و متدهاي پياده سازي شده به 1364 رسيد. از سوي ديگر، پس از افت تعداد تراكنش هاي انجام شده در فروردين به دليل تعطيلات نوروزي، گذرگاه خدمات دولت در ارديبهشت توانست حدود 270 ميليون تراكنش را ثبت كند كه افزايش 95 ميليوني را نشان مي دهد. بر اساس اين گزارش، از ميان 68 دستگاه سرويس دهنده سازمان ثبت احوال كشور، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و وزارت كشور در صدر دستگاه هاي سرويس دهنده قرار دارند. از سوي ديگر تا پايان ارديبهشت، از ميان 348 دستگاه متصل به مركز ملي تبادل اطلاعات به ترتيب سازمان تأمين اجتماعي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيشترين استفاده را از اين خدمات داشته اند. همچنين در بين پركاربردترين خدمات، بيشترين تراكنش ها مربوط به استعلام هويتي ثبت احوال، سرويس هويتي تكميلي سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي و سرويس شاهكار بوده است. در اين بين، باوجود فروكش كردن همه گيري كرونا، دو سرويس استعلام بيماري كروناي سكوي ايران، سرويس استعلام واكسن جز 10 خدمت پركاربرد بوده اند. آخرين وضعيت ﮔﺬرﮔﺎه عمومي ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (سروا) با نگاهي به آمارهاي ارائه شده از سوي مركز ملي تبادل اطلاعات، طي دو ماه آغازين سال جاري، دستگاه هاي وزارت كشور، سازمان اداري استخدامي و سازمان فناوري اطلاعات ايران برترين سرويس دهنده هاي اين گذرگاه بوده اند كه در اين بين، وزارت كشور با انجام بيش از 82 درصد از تراكنش ها در صدر قرار دارد. سرويس دهنده هاي برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومي ﺧﺪﻣﺎت دوﻟت بر اساس اين گزارش، در ماه ارديبهشت تعداد سرويس هاي ارائه شده از سوي دستگاه ها به گذرگاه سروا به عدد 211 رسيد كه نسبت به ماه قبل از آن، 15 سرويس به اين فهرست اضافه شده است. همچنين تعداد دستگاه هاي سرويس دهنده از 28 به 32 دستگاه و كسب وكارهاي سرويس گيرنده از 641 به 650 كسب وكار افزايش يافتند. سرويس گيرنده هاي برتر ﮔﺬرﮔﺎه عمومي ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ در خصوص دريافت سرويس هاي الكترونيكي از سروا، در همين مدت از ميان 650 كسب وكار و دستگاه اجرايي متصل به مركز ملي تبادل اطلاعات، به ترتيب شركت ايده گزين ارتباطات روماك (اسنپ)، وزارت آموزش وپرورش، شركت ملي جمهوري اسلامي ايران بيش ترين تعداد تراكنش ها را به خود اختصاص داده اند. در اين بين، شركت ايده گزين ارتباطات روماك (اسنپ) با دريافت حدود 53 درصد از تراكنش ها، بزرگ ترين سرويس گيرنده از اين گذرگاه بوده است. همچنين از ميان 95 ميليون تراكنش انجام شده در ارديبهشت ماه جاري، سرويس هاي استعلام بيماري كرونا سكوي ايران من، سرويس امور استخدامي سامانه اميد، ارسال پيامك نظرسنجي سازمان امور اداري و استخدامي و استعلام مجوز سفر وزارت كشور در صدر پركاربردترين خدمات قرار گرفتند. شايان ذكر است مركز ملي تبادل اطلاعات (NIX) داراي دو گذرگاه براي تبادل اطلاعات است؛ يكي گذرگاه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (GSB) كه وظيفه ي پاسخگويي به استعلامات بين دستگاهي را بر عهده دارد. اﯾﻦ گذرگاه باهدف يكپارچه سازي ﺧﺪﻣﺎت دستگاه هاي دوﻟﺘﯽ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ بر روي ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت راه اندازي ﺷﺪه اﺳﺖ. از سوي ديگر، با توجه به نياز كسب وكارها به استفاده از خدمات دولتي، سازمان فناوري اطلاعات ايران گذرگاه خدمات ديگري را با عنوان ﮔﺬرﮔﺎه عمومي ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ (سراوا) باهدف ارائه خدمات و استعلام بين دستگاه هاي اجرايي با كسب وكارها بر بستر «بازارچه خدمات سروا» (API Market Place) به آدرس sarva.iran.gov.ir ايجاد كرده است.