اطلاعيه روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص مباحث اخير درباره سوئيچ بيمه

به گزارش ايران اكونوميست-بر اساس ماده 51 آيين نامه كارگزاري بيمه و دستورالعمل آن، از تاريخي كه بيمه مركزي تعيين خواهد كرد تبادل اطلاعات كارگزاران برخط با بيمه مركزي، مؤسسات بيمه و نمايندگان آنها صرفا از طريق سوئيچ بيمه انجام مي شود و مسووليت طراحي و اداره سوئيچ بيمه بر عهده بيمه مركزي است كه خدمات زير را ارائه مي دهد: 1) دريافت APIهاي استعلام نرخ و شرايط بيمه نامه، فرآيند صدور بيمه نامه و دريافت و واريز حق بيمه به حساب موسسه بيمه از نرم افزار بيمه گري موسسات بيمه. 2) دريافت APIهاي استعلام اطلاعات پايه و سوابق بيمه اي مورد بيمه، اطلاعات فردي/حقوقي برمبناني كد ملي/شناسه ملي متقاضي خدمات بيمه اي، اطلاعات پايه خودروها و ... از سامانه سنهاب بيمه مركزي. بنابراين آنچه در ارتباط با سوئيچ بيمه اتفاق افتاده، آن است كه بيمه مركزي صرفا به وظيفه قانوني خود عمل كرده و هيچگونه قصد انتفاع از سوئيچ بيمه در ميان نيست و ايجاد انحصار براي شركتي خاص و نظاير آن موضوعيت ندارد و مطرح نيست. اهل فن و دست اندركاران صنعت بيمه مي دانند كه سوئيچ بيمه صرفا نقش هاب را دارد و محلي براي تمركز اطلاعات نيست و صرفا تسهيل كننده و برقراركننده ارتباط بين ذينفعان گوناگون فرآيندهاي توزيع برخط بيمه است. همچنين سوئيچ بيمه امكان ارائه ساير خدمات و تسهيلات به كارگزاران، موسسات بيمه و نمايندگان آنها و ايجاد امكان نظارت هاي هوشمند از سوي نهاد ناظر بر فعاليت هاي صدور و توزيع بيمه را فراهم مي كند. از آنجا كه سوئيچ بيمه از يكطرف به شركت هاي بيمه متصل است و از طرفي به سامانه سنهاب بيمه مركزي، لذا طراحي و پياده سازي و نگهداري آن بايد از طريق شركت هاي مورد تاييد و اعتماد بيمه مركزي كه براي تضمين پايداري ارائه خدمات بايستي تحت كنترل اين نهاد هم باشند انجام شود. هدف قانون گذار و بيمه مركزي از سوئيچ بيمه، ايجاد سازوكار نظارت هوشمند بر فضاي كسب و كار فناورانه بيمه اي، ايجاد بستر تبادل اطلاعات و شكل دهي به اكوسيستم ديجيتال صنعت بيمه و در دسترس قرار دادن سرويس هاي سودمند و ارزش افزوده براي المان هاي اكوسيستم و فراهم نمودن شرايط براي تحقق Open Insurance است. سوئيچ بيمه، سرويس هاي پايه مورد نياز فعالان صنعت بيمه را از بانك هاي اطلاعاتي مهم كشور كه در اختيار سازمان ها و صنايع بيرون از صنعت بيمه است و همچنين اطلاعات درون صنعت بيمه و شركت هاي بيمه تامين و به سادگي و سهولت در اختيار كسب و كارهاي الكترونيك و كارگزاران برخط و شركت هاي بيمه فناور قرار مي دهد و ارتباط بين شركت هاي بيمه و شركت هاي كارگزاري برخط و بيمه فناور را ميسر مي سازد. صدور و ارائه خدمات بيمهاي، نيازمند استعلامهاي متعدد از بانكهاي اطلاعاتي مختلف است كه توسط سوئيچ بيمه بطور متمركز و يكجا در دسترس خواهد بود. اين سوئيچ وظيفه اي براي تجميع اطلاعات بخصوص تراكنش هاي مالي ندارد و عمليات مقايسه گري انجام نخواهد داد و تسهيل كننده و برقرار كننده ارتباط بين كارگزاران و شركتهاي بيمه بوده و موانع اساسي موجود بر سر راه عمليات شركت هاي دانش بنيان و فناورمحور را رفع مي كند و موجب شفاف سازي فرايند ارتباط بين بيمه گزاران و شركت هاي بيمه خواهد شد. بنابراين تأكيد مي نمايد كسب و كارهاي آنلاين نگران فعاليت و عملكرد سوئيچ بيمه نباشند زيرا نه تنها انحصاري در خدمات آنلاين ايجاد نميشود، بلكه سرويس هاي اين سوئيچ رايگان و يا با كمترين هزينه در اختيار ذينفعان قرار خواهد گرفت. در پايان از تشكل ها و ذينفعان مختلف، انتظار ميرود به پيش داوري ها و اطلاعات و اخبار ناقص توجهي نداشته و به آن دامن نزنند تا فضاي كسب و كار صنعت بيمه بدور از تنش و با آرامش روند رو به رشد خود را طي نموده و در خدمت مردم عزيز ايران باشد.