رايج ترين رنگ چشم در سراسر جهان چيست؟

رايج ترين رنگ چشم در سراسر جهان چيست؟ اين جهش تصادفي كه روي ژني به نام «OCA2» اتفاق افتاده بود، بر توليد رنگدانه ملانين در عنبيه تأثير گذاشت و باعث ايجاد سايه هاي روشن تر از كهربايي تا سبز و آبي در چشم ها شد. پيش از اين اعتقاد بر اين بود كه فقط چند ژن رنگ چشم را كنترل مي كنند، امروزه اما دانشمندان دريافته اند كه رنگ چشم ها با ده ها ژن مرتبط است. اما رايج ترين رنگ چشم در دنيا چيست؟ چشم هاي قهوه اي رايج ترين رنگ چشم در ميان انسان هاي امروزي به شمار مي رود. با اين حال نسبت رنگ هاي مختلف چشم از منطقه اي به منطقه ديگر و از كشوري به كشور ديگر بسيار متفاوت است. يك نظرسنجي كه توسط آكادمي چشم پزشكي آمريكا بر روي 2 هزار نفر در سال 2014 انجام شد نشان داد كه در ايالات متحده 45 درصد داراي چشم هاي قهوه اي، 27 درصد چشم هاي آبي، 18 درصد چشم هاي عسلي و فقط 9 درصد از مردم داراي چشمان سبز هستند. در جاهاي ديگر دنيا همه چيز بسيار متفاوت است. اگرچه مطالعات كمي در مورد رنگ چشم در آفريقا انجام شده است، اما واضح است كه در آن جا نيز رنگ قهوه اي غالب است و به همين ترتيب در جنوب و شرق آسيا. شايد بعضي از شما از خود بپرسيد پس رنگ مشكي در كجاي اين فهرست قرار دارد؟ در واقع بايد گفت برخلاف شعرها و قصيده هاي گاه عاشقانه اي كه براي چشم سياه سروده شده است، چشمي به اين رنگ وجود ندارد. بلكه آنها يا فقط قهوه اي تيره هستند، يا مردمك بزرگي دارند كه باعث مي شود سياه به نظر برسند. يك مطالعه كه در سال 2019 انجام گرفت، داده هاي مربوط به رنگ چشم را براي برخي از كشورها در سراسر اروپا و آسياي مركزي بررسي كرده است. در حالي كه كشورهايي مانند ارمنستان بيش از 80 درصد چشم قهوه اي و 3 درصد چشم آبي داشتند، ايسلند داراي 9 درصد چشم قهوه اي و 74 درصد چشم آبي بود. داده ها نشان مي دهد رنگ چشم روشن در اروپا تنوع بيشتري دارد. دانشمندان در مورد پاسخ كاملاً مطمئن نيستند، اما چند فرضيه ارائه كرد اند. يك ايده «فرضيه ويتامين دي» است كه نشان مي دهد پوست، مو و چشم هاي روشن به انسان هاي ماقبل تاريخ كمك كرده تا خود را با عرض هاي جغرافيايي شمالي كه در آن نور كمتر است سازگار كنند. ژن هايي كه رنگ آبي را براي چشم ها مشخص مي كنند مغلوب هستند، در حالي كه چشم هاي قهوه اي غالب به شمار مي روند. اين بدين معني است كه فرد براي داشتن اين ويژگي بايد ژن هاي چشم آبي را از هر دو نفر والدين به ارث ببرد.