هوش مصنوعي نسبت به انسان «طنزآميزتر» است

هوش مصنوعي نسبت به انسان «طنزآميزتر» است آيا هوش مصنوعي مي تواند خنده دارتر از انسان باشد؟ طبق يك مطالعه جديد، محققان دريافته اند كه كمدي ايجاد شده توسط چت جي پي تي خنده دارتر از نوشته هاي انسان ها، حتي نويسندگان حرفه اي است. اين مطالعه كه توسط دانشگاه كاليفرنياي جنوبي (USC) انجام شد، نشان مي دهد كه هوش مصنوعي ممكن است آينده اميدواركننده اي در صنعت سرگرمي داشته باشد. محققان دو مطالعه جداگانه را براي مقايسه توانايي ChatGPT 3.5 براي نوشتن كمدي در مقايسه با انسان انجام دادند. در مطالعه اول، از گروهي از بزرگسالان و ChatGBT خواسته شد تا سه متن كمدي را بنويسند كه شامل ايجاد اختصارات خنده دار، پر كردن جاهاي خالي با پاسخ هاي طنز و يافتن پاسخ هاي خنده دار به سناريوهاي تخيلي بود. پاسخ ها توسط گروه جداگانه اي از بزرگسالان مورد ارزيابي قرار گرفت و دريافتند كه چت جي پي تي در بيشتر موارد خنده دارتر از انسان ها است. در مطالعه دوم، محققان توانايي چت جي پي تي را براي نوشتن عناوين خبري طنز مانند آنچه توسط The Onion منتشر شده است، آزمودند. عناوين توسط گروهي از دانشجويان روانشناسي مورد ارزيابي قرار گرفتند و نتايج نشان داد كه چت جي پي تي عناويني را توليد مي كند كه كيفيتي مشابه آن هايي كه توسط متخصصان نوشته شده است، در نظر گرفته شده است. درو گوئرنز، سرپرست اين مطالعه، گفت: «نتايج نشان مي دهد كه چت جي پي تي مي تواند طنز نوشتاري با كيفيتي فراتر از توانايي هاي افراد عادي و همتراز با برخي از نويسندگان كمدي حرفه اي توليد كند». محققان افزودند كه اين يافته ها ممكن است براي كساني كه در صنعت سرگرمي كار مي كنند نگران كننده باشد، زيرا نشان مي دهد كه هوش مصنوعي ممكن است تهديدي براي اشتغال در اين زمينه باشد.