سياره اي كه بوي تخم مرغ گنديده مي دهد

سياره اي كه بوي تخم مرغ گنديده مي دهد ناسا مي گويد سياره اي فرازميني به رنگ آبي كبالتي پيدا كرده كه بوي آن از تخم مرغ گنديده نيز بدتر است. به گزارش سرويس جهاني بي بي سي، دانشمندان با استفاده از داده هاي به دست آمده از تلسكوپ فضايي جيمز وب به اين اطلاعات دسترسي پيدا كرده اند. به گفته آن ها، اين سياره فراخورشيدي به نام «اچ دي 189733بي» كه به دليل اقليم بد آن شناخته شده است، دمايي سوزان و باراني از شيشه دارد و در آن، هيدروژن سولفيد پيدا مي شود كه در سياره مشتري نيز وجود دارد. اين تركيب كه در باد معده انسان نيز وجود دارد، بخش عمده اي از اتمسفر اين سياره فراخورشيدي را تشكيل مي دهد. اين يكي از نخستين موارد كشف هيدروژن سولفيد در يك سياره فراخورشيدي محسوب مي شود. دكتر گوانگوي فو، اخترفيزيكدان در جانز هاپكينز كه سرپرستي اين تحقيق را بر عهده داشت، مي گويد: «اگر بيني ما در دماي هزار درجه سانتي گراد كار مي كرد، بويي كه حس مي كرديم بوي تخم مرغ گنديده بود.» دانشمندان در اين مقاله كه در مجله نيچر (Nature) منتشر شد، يادآور مي شوند هيدروژن سولفيد يكي از گازهايي است كه ممكن است نشانه وجود حيات بيگانه فرازميني در سيارات دوردست باشد. با اين حال، محققان درباره اين سياره به طور خاص، به دنبال يافتن نشانه هاي حيات نيستند، چرا كه اين سياره يك غول گازي مانند مشتري و بسيار داغ است. با اين حال، دانشمندان خاطرنشان مي كنند كه يافتن هيدروژن سولفيد در اينجا، گامي به سوي درك چگونگي تشكيل سيارات است. تلسكوپ فضايي جيمز وب از زمان راه اندازي چشم اندازي جديد در تجزيه و تحليل مواد شيميايي در سيارات دور ايجاد و به اخترشناسان كمك كرده است تا درباره خاستگاه اين مواد شيميايي بيشتر بدانند. به گفته دكتر فو، اين تلسكوپ بازي را به كلي تغيير داده است و انقلابي در زمينه نجوم محسوب مي شود. او مي گويد قصد دارد از اطلاعات به دست آمده از اين تلسكوپ فضايي براي مطالعه و بررسي سيارات بيشتري استفاده كند.