تصوير روز ناسا: سه قلوي قوس

اين سه سحابي درخشان از ديد تلسكوپ ها اغلب در صورت فلكي «قوس» و ستارگان شلوغ كهكشان راه شيري نمايش داده مي شوند. «شارل مسيه»، جهانگرد كيهاني قرن هجدهم، دو مورد از آنها را فهرست بندي كرده بود؛ M8، سحابي بزرگ در بالاي مركز، و M20 رنگارنگ در زير و سمت چپ كادر. اما ناحيه سوم شامل NGC 6559، سمت راست M8 است و با يك خط گردوغبار تاريك از سحابي بزرگ تر جدا شده است. در تصوير روز ناسا چه مي بينيم؟ هر سه اين سحابي ها مهدكودك ستارگاني هستند كه حدود پنج هزار سال نوري يا خيلي دورتر از ما قرار دارند. M8 با گستردگي بيش از صد سال نوري، به «سحابي مرداب» نيز معروف است. نام مستعار M20، «تري فيد» (يا سه تكه) است. قوس گاز هيدروژن درخشان، رنگ قرمز غالب در سحابي هاي انتشاري را ايجاد مي كند. اما براي كنتراست قابل توجه، رنگ هاي آبي در تري فيد به دليل بازتاب نور ستارگان از گردوغبار است. پهناي آسمان در اين تصوير بين ستاره اي از صورت فلكي قوس تقريباً 4 درجه است، يعني 8 ماه كامل در آن جاي مي گيرد.