مدت زمان زندگي انسان در سيارات منظومي شمسي بدون لباس مخصوص

مدت زمان زندگي انسان در سيارات منظومي شمسي بدون لباس مخصوص مدت زمان زندگي انسان در سيارات منظومي شمسي بدون لباس مخصوص شايد يكي از سوالات بسياري از علاقه مندان به فضا باشد. در ادامه به بررسي اين موضوع شگفت انگيز مي پردازيم. تبليغات كليك مدت زمان زندگي انسان در سيارات منظومي شمسي بدون لباس مخصوص زندگي در سيارات ديگر آنقدرها هم كه فكر مي كنيد ساده نيست. 1️⃣ چرخش عطارد به دور خودش 59 روز طول مي كشد. عطارد بسيار سرد و يخي است و بدون لباس مخصوص شما فقط 90 ثانيه در آن دوام مي آوريد و پس از آن يا به يخ تبديل مي شويد يا به كربن و ذغال! 2️⃣ چرخش زهره به دور خودش 243 روز طول مي كشد. شما بدون لباس مخصوص تنها 1 ثانيه در ونوس يا همان زهره دوام مي آوريد. با ورود به ونوس انگار به داخل اجاق گازي با دماي 400 درجه سانتي گراد وارد شده ايد. 3️⃣ چرخش زمين به دور خودش 24 ساعت طول مي كشد. شما در زمين به طور متوسط بدون لباس مخصوص، 80 سال زندگي خواهيد كرد. 4️⃣ چرخش مريخ به دور خودش 24 ساعت و 39 دقيقه طول مي كشد. بدون لباس مخصوص تنها مي توان 120 ثانيه در مريخ دوام آورد. اگرچه از مريخ به عنوان جانشيني براي زمين ياد مي شود اما تنها با لباس مخصوص مي توان در آن تردد كرد و گازهاي سمي در آن كشنده هستند. 5️⃣ چرخش مشتري به دور خودش 10 ساعت طول مي كشد. مشتري بزرگترين سياره منظومي شمسي است كه بدون لباس مخصوص تنها 1 ثانيه در آن دوام مي آوريد. مشتري داراي طوفان هاي وحشتناكي است كه نمي توان جان سالم از آن به در برد. 6️⃣ چرخش زحل به دور خودش 10 ساعت و 33 دقيقه طول مي كشد. بدون لباس مخصوص در اين سياره گازي، كمتر از 1 ثانيه زنده مي مانيد چرا كه مملو از گازهاي سمي و كشنده است. 7️⃣ چرخش اورانوس به دور خودش 17 ساعت و 14 دقيقه طول مي كشد. بدون لباس مخصوص در اين سياره گازي، كمتر از 1 ثانيه زنده مي مانيد چرا كه مملو از گازهاي سمي و كشنده است. 8️⃣ چرخش نپتون به دور خودش 16 ساعت و 6 دقيقه طول مي كشد. بدون لباس مخصوص در اين سياره گازي، كمتر از 1 ثانيه زنده مي مانيد چرا كه مملو از گازهاي سمي و كشنده است.