تماشا كنيد | پديده عجيب همزماني روز و شب در آلاسكا در قطب شمال

تماشا كنيد | پديده عجيب همزماني روز و شب در آلاسكا در قطب شمال اين پديده معمولاً در دايره قطب شمال در طول تابستان (حدود 22 ژوئن) و در دايره قطب جنوب در طول زمستان (حدود 21 دسامبر) ديده مي شود. در كليپ زير، بخشي از يك خانه روز و بخش ديگر شب است! تبليغات كليك تماشا كنيد | پديده عجيب همزماني روز و شب در آلاسكا در قطب شمال