برندگان مسابقه بين المللي عكاسي سيه نا 2022

برندگان مسابقه بين‌المللي عكاسي سيه‌نا 2022

با معرفي برندگان مسابقه بين‌المللي عكاسي سيه‌نا در سال 2022 كه در هفده دسته برگزار گرديد، آندره بوتو توانست برنده عكس سال شود.