هفت معماي منظومه شمسي كه دانشمندان هنوز آن را حل نكرده اند

هفت معماي منظومه شمسي كه دانشمندان هنوز آن را حل نكرده‌اند

درحالي‌كه برخي از سؤال‌هاي علمي مهم به نقاط بسيار دوردست فضا مربوط مي‌شوند، سؤا‌هاي بي‌پاسخ بزرگي نيز درباره‌‌ي منظومه شمسي وجود دارند.