اعضاي هيات رئيسه شوراي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي معرفي شدند

اعضاي هيات رئيسه شوراي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي معرفي شدند سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كهگيلويه و بويراحمد گفت: اعضاي هيات رئيسه شوراي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان معرفي شدند. سرپرست اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري كهگيلويه و بويراحمد گفت: اعضاي هيات رئيسه شوراي روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي استان معرفي شدند. محمدصادق درفشي با بيان اينكه اولين جلسه شوراي روابط عمومي هاي دستگاه هاي اجرايي كهگيلويه و بويراحمد در سال 1402 برگزار شد، گفت: طبق اساسنامه، مسئولين روابط عمومي ها نامزد انتخاباتي در اين شورا شدند. سرپرست روابط عمومي استانداري افزود: استاندار به عنوان رئيس شورا و مديركل روابط عمومي جانشين رئيس است و 7 نفر هم به عنوان هيئت رئيسه، 2 نفر عضو علل البدل هيات رئيسه، يك نفر به عنوان بازرس يك نفر عضو علي البدل و يك نفر به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. وي بيان كرد: در جلسه اي كه روز يك شنبه 31 ارديبهشت با حضور استانداربرگزار شد حدود 100 نفر از اعضاي روابط عمومي ها حضور داشتند و كساني كه قرار بود نامزد انتخابات شوند اعلام كانديداتوري كردند كه با نظارت حوزه حراست استانداري راي گيري و شمارس آراء انجام شد. درفشي بيان كرد: طبق شمارش آراء آقاي علي اكبر پاك، خانم زينب الهي نژاد، سيد عيسي عباسي، ذوالفقار ديودل، احسان باقري، محمد نجفي فرد و حسين فرخي چنارستان سفلي هفت نفر اعضاي هيات رئيسه بودند و خانم سوگند متقيان فرد و عبدالحميد شرفي اعضاي علي البدل انتخاب شدند. سرپرست روابط عمومي استانداري بيان كرد: طبق آراء سيد سجاد عباسيان بازرس اصلي و محمد پناهي به عنوان بازرس علي البدل تعيين شدند و سيد علي شريعتي راد به عنوان خزانه دار انتخاب شد. وي بيان كرد: جلسه اي برگزار و از ميان اعضاي هيات رئيسه، رئيس انتخاب مي شود و چند كميته تشكيل و وظايف هيات رئيسه اعلام مي گردد. به گفته درفشي اهميت روابط عمومي ها در تنوير افكار عمومي و پاسخ گو كردن دستگاه ها و ايجاد زمينه مناسب براي تبادل اطلاعات و آگاهي ها مورد تاكيد است. وي گفت: با توجه به ارتقاء جايگاه و وضعيت كيفي روابط عمومي ها و لزوم هماهنگي گسترده ميان فعاليت هاي روابط عمومي سازمان ها، ادارات و شركت ها در استان اين شورا با تاكيد استاندار تشكيل و حوزه اجرايي نيز برعهده دبير شورا مي باشد.