طرح روابط عمومي در مدرسه نشان دهنده اهميت حضور روابط عمومي در همه صحنه هاست

روابط عمومي در مدارس مشهد(پانا) - رئيس اداره روابط عمومي آموزش و پرورش خراسان رضوي بيان كرد طرح روابط عمومي در مدرسه نشان دهنده اهميت حضور روابط عمومي در همه صحنه هاست. آيين تجليل از مجريان طرح روابط عمومي در مدارس استثنايي با حضور جواد روحاني رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايي استان، حسين محمدزاده رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش خراسان رضوي، كارشناسان روابط عمومي اداره كل و اداره استثنايي و مجريان طرح روابط عمومي در مدارس دانش آموزان با نياز ويژه در سالن جلسات اداره آموزش و پرورش استثنايي استان برگزار شد. حسين محمدزاده رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان در آيين تجليل از مجريان طرح روابط عمومي در مدارس، به اهميت و نقش موثر روابط عمومي ادارات، سازمان ها و نهادها تاكيد كرد و گفت: موفقيت و شكست هر سازماني به روابط عمومي آن بستگي دارد و اگر روابط عمومي به شايستگي وظيفه خود را انجام ندهد عملكرد آن سازمان هم به خوبي نشان داده نخواهد شد. وي نيز افزود: طرح روابط عمومي در مدرسه بهمن ماه سال گذشته با آغاز دهه فجر به پيشنهاد اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش خراسان رضوي راه اندازي شده است و يكي از اداراتي كه در اين حوزه ورود خوبي داشته، آموزش و پرورش استثنايي بوده است. هر دانش آموزي كه بتواند در اين طرح شركت كند يك دانش آموز كنشگر خواهد بود و يكي از بهترين ويژگي هاي اجراي اين طرح حضور مستمر دانش آموز در فضاي اجتماعي است زيرا يك دانش آموز خبرنگار توانايي پرچمداري از تفكر يك قشر را داراست. رئيس اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان در پايان از اقدامات اداره آموزش و پرورش استثنايي در خصوص اجراي اين طرح و همكاري با دانش آموزان علاقه مند اين حوزه قدرداني كرد و از دانش آموزان و مجريان طرح روابط عمومي در مدارس استثنايي و همكاران اداره اطلاع رساني و روابط عمومي آموزش و پرورش استان تجليل كرد. دانش آموز خبرنگار: فروغ الزمان چمن زاري طرح روابط عمومي در مدارس اداره آموزش و پرورش خراسان رضوي