دانشمندان با دريافت سيگنال مرموزي از مريخ، به دنبال كشف معماي حيات بيگانه هستند

شب گذشته، يك پيام رمزگذاري‌شده توسط مدارگرد مريخ «ردياب گاز اگزومارس» سازمان فضايي اروپا دريافت شد كه مي‌تواند حاوي اطلاعات جذابي باشد.