رتبه جالب عقرب گزيدگي ايران در جهان

رتبه جالب عقرب گزيدگي ايران در جهان به گزارش سيتنا، مارگزيدگي در همه سنين و عقرب گزيدگي در كودكان كمتر از شش سال بيشتر موجب مرگ مي شود. بيش از 1500 گونه عقرب در دنيا شناسايي شده اند كه فقط 25 گونه آنها از لحاظ سلامت عمومي اهميت دارند و به طور كلي ساليانه حدود 2.1 ميليون عقرب گزيدگي در دنيا اتفاق مي افتد. بنابر اعلام مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت، در ايران نيز از 50 گونه موجود و شناسايي شده عقرب، 7 گونه حائز اهميت هستند كه سالانه موجب حدود 60 هزار گزش مي شوند و كشور را پس از مكزيك و كلمبيا در رتبه سوم عقرب زدگي دنيا قرار داده اند. تعداد كل مارگزيدگي در كشور طي سال گذشته بيش از 7500 مورد و تعداد عقرب زدگي در كشور بالغ بر 53 هزار مورد بوده است.