ليان كپيتال چگونه كسب وكارهاي حوزه سلامت را توسعه مي دهد؟

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS به نقل از روابط عمومي ليان كپيتال، توسعه جوامع بدون حضور شهرونداني تندرست و سالم امكان پذير نيست؛ به همين دليل در هر جامعه پيشرفته اي موضوع بهداشت و سلامت، يكي از اولويت هاي مهم و اصلي سياست گذاران به شمار مي رود. حياتي بودن بخش سلامت، به خصوص در سال هاي اخير و با پشت سر گذاشتن همه گيري ويروس كرونا، براي همگان مشهودتر و ملموس تر نيز شده است. حوزه سلامت مانند هر بخش ديگري، با چالش هاي فزاينده اي مانند افزايش هزينه هاي درمان، عدم دسترسي عادلانه به پزشك در مناطق مختلف، كمبود پزشك متخصص و مسائلي از اين دست مواجه است. در اين ميان پديده هايي مانند پير شدن تدريجي جمعيت و بيماري هاي ناشي از سبك زندگي ناسالم شهروندان نيز مزيد بر علت شده و چالش هاي بزرگ تري را در جوامع مختلف به وجود آورده است. براي حل اين چالش ها راهكارهاي متنوعي به كار گرفته شده اند. پيوند ميان سلامت و فناوري، پديده هاي تازه و نوآورانه اي چون سلامت ديجيتال (Digital Health) و پزشكي از راه دور (Telemedicine) را خلق كرده است. استفاده از اين راه حل هاي جديد و فناورانه، پيامدهاي موثر خود را به تدريج در نقاط مختلف جهان با افزايش كيفيت خدمات، كاهش هزينه ها و گسترش سطح دسترسي به خدمات پزشكي نشان داده است.