بازديد مديركل روابط عمومي بيمه مركزي از بيمه ملت

بازديد مديركل روابط عمومي بيمه مركزي از بيمه ملت اقتصاد ميهن: مديركل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي در بازديد از بيمه ملت گفت: استفاده از ظرفيت رسانه ها براي ارتقاي جايگاه صنعت بيمه در افكار عمومي ضروري است. شركت هاي بيمه بايد از رسانه هاي تخصصي صنعت بيمه و همچنين رسانه هاي عمومي كشور، براي ارائه برنامه ها، ظرفيت ها و كارنامه موفق خود به جامعه استفاده كنند. به گزارش روابط عمومي بيمه ملت، مصطفي رئوفي، مديركل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با حضور در بيمه ملت، از مديريت روابط عمومي اين شركت بازديد و با كاركنان اين مديريت گفت وگو كرد.وي در ديدار با ادريس سالاري، سرپرست روابط عمومي بيمه ملت، با تاكيد بر اهميت تعامل دو سويه و سازنده بيمه مركزي در حوزه رسانه، گفت: بايد از ظرفيت تمامي رسانه ها به خصوص زحمت كشان رسانه هاي تخصصي صنعت بيمه در پيشبرد امور اين صنعت كمك بگيريم، چرا كه نقش رسانه ها در شكل گيري افكار عمومي حائز اهميت است و مي تواند موجب ارتقاي جايگاه صنعت بيمه شود. رئوفي خاطر نشان كرد: همه شركت هاي بيمه از جمله بيمه ملت بايد از ظرفيت رسانه هاي صنعت بيمه و همچنين رسانه هاي عمومي كشور براي ارائه خدمات، محصولات و كارنامه موفق خود به جامعه استفاده كنند و نگاه ما هم در بيمه مركزي، كمك به حضور هر چه بيشتر شركت هاي بيمه در فضاي رسانه اي كشور است.ادريس سالاري، سرپرست روابط عمومي بيمه ملت نيز در اين ديدار با تاكيد بر همياري و همكاري بيمه ملت و بيمه مركزي در مسائل بيمه اي و رسانه اي، تصريح كرد: قطعا اين همكاري مي تواند موانع موجود بر سر راه صنعت بيمه كشور را كاهش دهد. سرپرست روابط عمومي بيمه ملت با قدرداني از حضور مصطفي رئوفي در اين شركت، گفت: توجه شما به نقش رسانه ها و روابط عمومي در پيشبرد امور، ارزشمند و قابل احترام است و اين موضوع جز با همكاري و همدلي همه شركت ها و فعالان رسانه اي ميسر نمي شود.