بار سنگين روابط عمومي كيش بر دوش امير تركاشوند

مهدي كشاورز با صدور حكمي و با هدف افزايش توانمندي روابط عمومي كيش، امير تركاشوند را به عنوان سرپرست روابط عمومي منطقه آزاد كيش برگزيد. بار سنگين روابط عمومي كيش بر دوش امير تركاشوند از آنجا كه روابط عمومي نقش كليدي و گسترده اي در هر دستگاهي دارد، مديران ارشد در انتصاب روابط عمومي ها با دقت و آينده نگري بيشتري ورود مي كنند. بي شك يك مدير روابط عمومي بايد در تصميم گيري هاي مديريتي و استراتژيك يك سازمان نقش قابل توجهي ايفا كند. بنابر اين نقش روابط عمومي بعنوان ابزار مديريتي براي فعاليت هاي حرفه اي، علمي و الكترونيكي، از مشخصه هاي روابط عمومي در عصر ارتباطات است. بار سنگين روابط عمومي كيش بر دوش امير تركاشوند با توجه به جايگاه مديريت روابط عمومي و اهميتي كه در ارتقاي سازماني دارد، مهدي كشاورز رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش، امير تركاشوند را به عنوان سرپرست جديد روابط عمومي منطقه آزاد كيش برگزيد. در حكم كشاور به تركاشوند، توقعات بسياري در زمينه هاي گوناگون مطرح شده كه بيانگر توانمندي هاي تركاشوند و انتخابي دقيق براي بخش حساس روابط عمومي منطقه آزاد كيش است. بدينوسيله گروه رسانه هاي تحليلي خبري پول نيوز اين انتصاب شايسته را به جناب آقاي امير تركاشوند تبريك و تهنيت مي گويد.