روابط عمومي آبفاي شيراز در استان خوش درخشيد

مدير روابط عمومي شركت آب و فاضلاب شيراز عنوان مدير روابط عمومي برتر دستگاه هاي اجرايي استان فارس در سفر دولت سيزدهم به فارس را از آن خود كرد. محمد امين آباديان، مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب شيراز در لوح تقديري كه از استاندار فارس دريافت كرد، به عنوان مدير روابط عمومي برتر دستگاه هاي اجرايي استان فارس در سفر دولت سيزدهم به فارس معرفي شد. در متن اين لوح آمده است: از تلاش اثرگذار رسانه اي و اقدامات مؤثر تبليغي و مساعي ماندگار جنابعالي در ايجاد پل ارتباطي و كم كردن فاصله ميان كاركردهاي نظام و آگاهي مردم از آن و كمك به بيان رساي دولت در اطلاع رساني خدمات و تبيين دستاوردهاي اميدآفرين براي مردم عزيز ديار فارس و توليد روايت اول و غالب در جريان اين سفر و انتخاب به عنوان «مدير روابط عمومي برتر دستگاه هاي اجرايي استان فارس در سفر دولت سيزدهم به فارس» تقدير و تشكر به عمل مي آيد.