بانك قرض الحسنه مهر ايران در جشنواره ملي روابط عمومي 5 عنوان برتر كسب كرد

سرآمدآنلاين - بانك قرض الحسنه مهر ايران موفق شد در هجدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي در 5 بخش برگزيده شد. 111.jpg هجدهمين جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي با حضور بيش از 180 دستگاه برگزار شد. در اين دوره از جشنواره، بانك قرض الحسنه مهر ايران موفق شد در 5 بخش برگزيده شود. اين بانك در بخش ويژه نامه رتبه نخست، در بخش هاي تيتر و پوستر رتبه دوم و همچنين در بخش هاي مصاحبه و گزارش رتبه سوم را از آن خود كرد. بانك قرض الحسنه مهر ايران در رقابت با 180 دستگاه كه بيش از 1700 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال كرده بودند، موفق به كسب رتبه در 5 بخش مذكور شده است. اين چهارمين دوره اي است كه بانك قرض الحسنه مهر ايران موفق مي شود در جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي، در چند بخش حائز رتبه هاي برتر شود. بانك قرض الحسنه مهر ايران پيش از اين نيز موفق شده بود در جشنواره هفدهم در سه بخش تيتر، سرمقاله و صفحه آرايي رتبه نخست و در بخش انيميشن رتبه دوم و در بخش هاي خبر و پوستر رتبه سوم را به دست آورد. اين بانك همچنين در دوره شانزدهم اين جشنواره در بخش هاي وب سايت، تيتر، تبليغات در نشريات، داستان سرايي و رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي و در دوره پانزدهم نيز در بخش هاي وب سايت، شبكه اجتماعي، تبليغات و پوستر برگزيده شده بود. جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي با هدف آشنايي با اصول و استانداردهاي نشر الكترونيك و مكتوب در روابط عمومي و ارائه آثار و تجارب موفق، توسعه و ارتقاي سطح توانمندي ها و مهارت هاي مديران و كارشناسان روابط عمومي در حوزه فعاليت هاي انتشاراتي و همچنين فرهنگ سازي مناسب و تكريم و معرفي نخبگان و الگوهاي برتر در حوزه انتشارات برگزار مي شود. برگزاري اين جشنواره به همت انجمن متخصصان روابط عمومي و با همكاري دانشگاه ها، روابط عمومي وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي خصوصي و دولتي ممكن شده است.