رد ادعاي خداناباوران: جهشٰ هاي ژنتيكي تصادفي نيست

جهشٰ هاي ژنتيكي تصادفي نيست نتايج يك مطالعه جديد نشان مي دهد جهش هاي دي ان اي كه عامل تكامل بشريت بوده، چندان تصادفي نبوده و عمدتا در بخش هاي خاصي از ژنوم رخ مي دهند. تبليغات كليك به نقل از نيواطلس، پيش از اين ادعا مي شد جهش هاي دي ان اي كه موجب تكامل و شكل گيري بشريت شده اند، بيشتر تصادفي هستند. اما تحقيقات تازه ثابت كرده كه اين جهش ها بر مبناي نظم و قاعده صورت مي گيرند. گروهي از دانشمندان با بررسي ژنوم هاي صدها گياه در آزمايشگاه به اين نتيجه رسيده اند كه بسيار بعيد است جهش دي ان اي هاي آنها كه عامل بقايشان بوده، به شكلي تصادفي رخ داده باشد. پيش از اين، برخي گروه ها و به خصوص خداناباوران معتقد بودند «شانس» نقش مهمي در تكامل دارد. تفكر مرسوم اين افراد آن است كه جهش هاي DNA به طور تصادفي در ژنوم هر ارگانيسم ايجاد مي شوند، و اگر اين ويژگي هاي جديد به زنده ماندن و توليدمثل ارگانيسم كمك كند، آن جهش ها به نسل بعدي منتقل مي شوند. از نگاه اين افراد طي يك دوره به اندازه كافي طولاني، اين صفات مي تواند به مشخصه يك جمعيت يا يك گونه مبدل شود. اما تحقيقات مؤسسه هاي «مكس پلانك» آلمان و «يو سي ديويس» آمريكا، نشان داده كه براي تعيين محل وقوع جهش هاي دي ان اي در هر ژنوم الگويي عمدتا غير تصادفي وجود دارد. گري مونرو، يكي از محققان اين طرح مي گويد: «ما هميشه جهش را ناشي از رويه اي تصادفي در ژنوم مي دانستيم. ولي به نظر مي رسد كه جهش، امري غير تصادفي است كه به نفع هر گياه رخ مي دهد و اين يك روش كاملا جديد براي تفكر در مورد جهش است.» اين تيم با رشد گياهان در شرايط آزمايشگاهي كنترل شده، به دنبال حذف تأثير غير تصادفي انتخاب طبيعي بود و اطمينان حاصل كرد گياهاني كه معمولا در دنياي واقعي زنده نمي مانند به علت هيچ جهش منفي از بين نمي روند. در ميان صدها ژنوم گياهي، اين تيم بيش از يك ميليون جهش را شناسايي كردند كه به نظر مي رسيد به شكلي غيرتصادفي در بخش هاي خاصي از ژنوم متمركز شده بودند و حاوي ژن هايي ضروري از جمله ژن هايي بودند كه در رشد سلولي و تعيين ظاهر ژن ها نقش دارند. منبع: مهر