افزايش سقف انتقال وجه در سامانه هاي بانكي آغاز شد

 انتقال وجه به گزارش سيتنا، با مصوبه كميسيون پولي و بانكي بانك مركزي، در راستاي رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه كلان و همچنين مديريت حجم دستور پرداخت اين سامانه، از امروز تغييراتي در سامانه هاي ساتنا  و پايا اعمال خواهد شد. بر اين اساس، از امروز كف مبلغ پرداخت ساتنا از 15 ميليون تومان به 50 ميليون تومان و سقف مبلغ پايا از 50 ميليون تومان به 100 ميليون تومان به ازاي هر دستور پرداخت افزايش خواهد يافت. تغيير ديگري نيز در نحوه كار سامانه پايا اعمال شده كه در خصوص چرخه هاي تسويه پايا در روزهاي عادي (غيرتعطيل رسمي) چرخه جديدي در ساعت 17:45 جهت تسويه دستورپرداخت هاي غيرشاپركي افزوده خواهد شد. دستور پرداخت هاي ساتنا و پايا با مبداء و مقصد بانك مركزي و همچنين دستور پرداخت هاي مربوط به تسويه وجوه پرداخت ياران از شمول محدوديت هاي مبلغي ذكر شده مستثني خواهد بود اما در صورت عدم رعايت كنترل هاي ابلاغي وجه التزام هاي ساتنا و پايا اعمال خواهد شد. ساتنا و پايا چيست؟گفتني است پايا يك سيستم تبادل اطلاعات بانكي است كه به بانك ها اجازه مي دهد تمامي تبادلات بين بانكي مشتريان خود را به صورت الكترونيكي انجام دهند. كاربرد اصلي اين سامانه، مكانيزه كردن پرداخت هاي خرد بين بانكي با تعداد انبوه براي مشتريان است كه پس از تكميل مراحل پياده سازي، ارائه خدمات از طريق اينترنت را نيز ميسر مي سازد و به كمك اين سامانه، بانك هاي عضو آن مي توانند بنا به درخواست مشتري، دستور واريز و يا برداشت وجوه در حساب هاي ساير بانك ها صادر كند. بانك مركزي با پياده سازي اين سامانه، امكان حواله الكترونيكي پول از حسابي در يك بانك به حسابي در بانك ديگر (بين بانكي) را فراهم كرده است و مشتريان بانك ها با استفاده از پايا مي توانند پول را از حساب خود به حسابي در بانك ديگر به صورت الكترونيكي حواله كنند. همچنين، ساتنا سامانه اي الكترونيكي است كه پردازش و تسويه تراكنش هاي بين بانكي و دستور پرداخت هاي فوري را به صورت انفرادي و آني انجام مي دهد. در اين سامانه مشترياني كه در بانك ملي داراي يكي از انواع حساب (جاري، پس انداز و كوتاه مدت) هستند، مي توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بيش از 50 ميليون تومان) به حساب خود يا ساير افراد در ساير بانك ها اقدام كنند. سامانه ذكر شده به مشتريان يك بانك اين امكان را مي دهد تا با مراجعه به شعب بانك خود و يا از طريق سامانه اينترنتي بانك حواله هايي با مبالغ بيش از 50 ميليون تومان را به هر حسابي در هر بانكي انتقال دهند كه مزاياي به كارگيري ساتنا را مي توان امنيت، سرعت و سادگي انجام عمليات آن نام برد.