وجود لندتك ها در كنار بانك ها، ضرورتي انكارناپذير براي رشد اقتصاد ديجيتال

وجود لندتك ها در كنار بانك ها، ضرورتي انكارناپذير براي رشد اقتصاد ديجيتال وجود لندتك ها در كنار بانك ها، ضرورتي انكارناپذير براي رشد اقتصاد ديجيتال آي تي من- در اين نشست كه با حضور متخصصان حوزه هاي بانكداري و فين تك برگزار شد، شركت كنندگان بر ضرورت توجه به لندتك ها و نقش آن ها در رشد اقتصاد ديجيتال كشور تأكيد كردند و سيستم هاي مدرن اعتبارسنجي و رتبه دهي مشتريان را جزو لاينفكي از آينده تجارت الكترونيكي در ايران دانستند. حسين محمودي، مديركل اداره بانكداري شخصي و تجربه مشتريان بانك ملت در آغاز اين نشست، با صحبت پيرامون مهم ترين كمك لندتك ها در مسير اقتصاد ديجيتال، مهم ترين مسئوليت آن ها را كمك به شبكه بانكي، براي پوشش نياز مشتري ها دانست. حميد قيطاسوند، رئيس اداره كل بازاريابي پست بانك ايران، با توضيح عملكرد تك ها و رويكرد اقتصاد ديجيتال، لندتك ها را نقطه اتصال ماركت هاي فعال در اقتصاد ديجيتال، به پلتفرم هاي فعال در بانكداري ديجيتال، توصيف كرد. او ارتباط ميان كسب وكارهاي تجارت الكترونيك و لندتك ها را يك ارتباط دوسويه تعريف كرد و گفت: افزايش ضريب نفوذ لندتك ها، دسترس پذيري ماركت ها براي همه مشتريان، حتي در دوردست ترين مناطق كشور را تسهيل كرده و شكاف هاي ديجيتالي موجود را پوشش مي دهد. در ادامه، حجت مقيمي، رئيس اداره توسعه كسب وكار و محصول بانك تجارت، كاركرد اصلي لندتك ها را توسعه همكاري هاي مالي بيان كرد و آن ها را تسهيل گر ابزارهاي مالي سنتي موجود و كمك كننده به بنگاه هاي اقتصادي دانست. هومن اميني، مديرعامل ديجي پي هم با توضيح درباره تجارت الكترونيك و جنبه هاي مختلف اقتصاد ديجيتال و تأثير آن بر زندگي روزمره، حضور اي كامرس و لندتك در كنار يكديگر و هم افزايي آن ها براي دسترس پذيري و خدمات رساني به كاربر را معناي اصلي گسترش اقتصاد ديجيتال دانست. حضور لندتك ها در كنار بانك ها يك ضرورت يا انتخاب؟ در ادامه اين نشست، كارشناسان حاضر به ماهيت لندتك و ضرورت وجود آن در كنار بانك ها پرداختند. محمودي وجود لندتك ها در كنار بانك ها را ضرورت دانست و قيطاسوند با اشاره به پارادايم مورد بحث در اقتصاد ديجيتال به عنوان مساله اصلي، همكاري را در مقابل انحصار، اصل اساسي رشد اقتصادهاي پويا دانست و بر ضرورت وجود لندتك ها تأكيد كرد. مقيمي در بخش هايي از صحبت هايش تأكيد كرد كه بانك ها هرقدر هم كه قوي عمل كنند، بازهم توانايي پاسخ گويي به نياز بازارهاي تخصصي روز را ندارند و لندتك ها را پاسخ مناسبي به اين نياز دانست كه وجودشان را براي ارائه خدمات در اين حوزه به يك ضرورت تبديل مي كند. او ادامه داد: لندتك ها به رشد اقتصادي كمك كرده و با كاهش هزينه هاي تبادلات مالي موجب توسعه فراگيري مالي در كشور مي شود. همچنين نظارت نهادهاي قانون گذار بر اين حوزه بهتر و شفاف تر خواهد بود. در ادامه، اميني از كاهش هزينه هاي عملياتي اعطاي اعتبار، توانمندتر شدن خريداران با دست رسي آسان تر به خدمات اعتباري، كمك به فراگيري مالي و عدالت اجتماعي و همين طور كاهش نرخ نكول به عنوان مهم ترين دلايل ضرورت همكاري بانك ها با لندتك ها نام برد. هم افزايي بانك ها و لندتك ها حسين محمودي، درباره هم افزايي بانك ها و لندتك ها گفت: بانك ها با كمك خدمات اعتبارسنجي پلتفرم هاي لندتك مي توانند درك بهتري از توان بازپرداخت مشتريان داشته باشند و با ارائه تسهيلات از طريق اين پلتفرم ها هزينه و نرخ نكول خود را كاهش دهند. حجت مقيمي، با اشاره به ساختار پيچيده و غيرچابك بانك ها ادامه داد: بازار تسهيلات اعتباري زيرحوزه هاي زيادي دارد كه بانك ها نمي توانند تمام آن ها را پوشش دهند؛ بنابراين نياز به همكاري با پلتفرم هاي لندتك دارند. حميد قيطاسوند، با اشاره به هم افزايي لندتك ها در كنار بانك ها گفت: بانك ها مي توانند از طريق لندتك ها، هويت ديجيتال متقاضيان تسهيلات اعتباري را بهتر مشخص كنند و تجربه بهتري را براي مشتريان خود رقم بزنند. قيطاسوند هم افزايي بانك ها و لندتك ها را در نهايت به نفع رگولاتور هم دانست و گفت: بانك ها با استفاده از تكنولوژي يا همكاري با لندتك ها مي توانند فرايند ارائه خدمات خود را به صورت دقيق تر و شفاف تر نظارت و مستند و با ارائه اين مستندات به بانك مركزي و نهادهاي نظارتي، فرايند قانون گذاري را تسهيل كنند. نقش لندتك ها در توسعه روش هاي ارزيابي رتبه اعتباري در بخشي از نشست، سخنرانان درباره جايگزين شدن وثيقه با رتبه اعتباري تبادل نظر كردند. حجت مقيمي هم در اين باره گفت: ترندي كه در سال هاي آينده مشاهده خواهيم كرد، سيستم هاي اعتبارسنجي و رتبه دهي جامع مشتريان خواهد بود؛ كه نه تنها در زمينه مالي بلكه در زمينه هاي مختلف مانند خريد، رفتار اجتماعي و ...، رفتارهاي مشتريان را ارزيابي و نمره دهي مي كنند. حسين محمودي، مديركل اداره بانكداري شخصي بانك ملت، در اين باره گفت: مهم ترين عاملي كه سبب شده تا در ايران وثيقه جايگزين سيستم اعتبارسنجي شود، نبود سيستم كارآمد و بازار انحصاري اعتبارسنجي در كشور است. بنابراين بانك مركزي با رقابتي كردن بازار اعتبارسنجي مي تواند سبب بهبود اين وضع شود. قيطاسوند در اين خصوص گفت: پلتفرم هاي تكنولوژي محور مانند لندتك ها مي توانند به ارزيابي بهتر دارايي ها براي ارائه وثيقه و ارزش گذاري دارايي هاي ديجيتال كمك كنند. هومن اميني، مديرعامل ديجي پي، هم در اين باره گفت: عدم تطابق ميزان اعطاي اعتبار و ارزش وثيقه گرفته شده به ازاي ارائه تسهيلات سبب شده كه امكان ارائه تسهيلات اعتباري بيشتر به مشتريان كمتر شود. در ادامه حميد قيطاسوند در پاسخ به پرسش يكي از حاضران در نشست، فراگيري مالي در جامعه را فرصت اصلي پيش روي لندتك ها، بانك ها و ساير موسسات مالي، دانست و گفت توجه به اين موضوع به گردش پول به صورت هدف مندتر و عادلانه تر كمك خواهد كرد. در پايان نشست شركت كنندگان، فعالان حوزه لندتك و صنعت بانكداري را به هم افزايي و تعامل بيشتر دعوت و ابراز اميدواري كردند كه اين نشست شروعي براي تعامل هاي بيشتر در اين حوزه باشد.