طرح صيانت 2 هفته ديگر به مجلس باز مي گردد

طرح صيانت 2 هفته ديگر به مجلس باز مي گردد طرح صيانت 2 هفته ديگر به مجلس باز مي گردد آي تي من- وي در خصوص آخرين وضعيت پيگيري اين طرح، گفت: كميسيون مشترك بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي و خدمات پايه كاربردي، در آخرين جلسه خود به مركز پژوهش هاي مجلس به مدت 20 روز كاري زمان داد تا اظهارنظر نهايي خود را در قالب گزارش به اين كميسيون ارايه دهد. وي با بيان اينكه جلسات كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص بررسي اين طرح هم اكنون در جريان و برقرار است، گفت: كارگروه ها و كميته هاي تخصصي با حضور كارشناسان حقيقي و حقوقي از بخش خصوصي و دستگاه هاي مرتبط دولتي، در اين مركز در حال برپايي است و پيش بيني ما اين است كه حداكثر تا دو هفته آينده اين مركز به جمع بندي نهايي در خصوص گزارش كارشناسي خواهد رسيد. سخنگوي كميسيون مشترك بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران فضاي مجازي با تاكيد بر اينكه مبناي بررسي مركز پژوهش هاي مجلس نسخه 26 تيرماه 1400 است كه بررسي آن مطابق اصل 85 در صحن مجلس به تصويب رسيد، ادامه داد: هم اكنون اين نسخه از طرح با هدف رفع اشكالات و لحاظ كردن پيشنهادات دستگاه هاي ذي ربط و كارشناسان، در دست بررسي مركز پژوهش هاي مجلس قرار دارد. سياهكلي گفت: نسخه پيشنهادي دولت و مركز ملي فضاي مجازي در خصوص اين طرح نيز در جريان اين فرآيند، بررسي و در نسخه اصلي طرح، لحاظ خواهد شد. وي افزود: ممكن است مركز پژوهش هاي مجلس، تخصيص مدت زمان بيشتري را از كميسيون بخواهد كه در اين صورت روند پيگيري طرح تغيير خواهد كرد اما از نظر ما زمان به اندازه كافي براي ارايه گزارش كارشناسي نهايي، در نظر گرفته شده و پيش بيني ما اين است كه تا دو هفته آينده و پس از دريافت گزارش مركز پژوهش هاي مجلس، وارد تصويب كليات طرح شويم.