جايگاه بانوان محترم حوزه روابط عمومي كجا تعريف شده است؟

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| اواخر سال 94 با وجوديكه مديرم تصميم گرفت پروژه اي مسكوت با موضوع همايش زن و روابط عمومي را در جامعه اي مرد سالارانه به اجرا در آورد هنوز با تناقض و ترديد مواجه بود اما به قول خودش به يك دليل كه اين پروژه با روحيه مطالبه گري من مي تواند جامه عمل بپوشد متقاعد شده بود. دلايل متعددي بدليل ارتباط تنگاتنك با جامعه روابط عمومي كشور من را براي انجام اين پروژه مصمم مي كرد. آن روزگاران اكثريت مديران روابط عمومي را آقايان تشكيل مي دادند و ديدگاه مثبتي براي اجراي اين پروژه نبود و عدم نياز به اين برنامه و علي السويه بودن اين موضوع از زبان آنها شنيده مي شد. اما گويا مديرم درست تشخيص داده بود در واقع هر چه پيش مي رفتم مخالفت و محدوديت هاي ايجاد شده عطش من را براي اجراي اين امر بيشتر مي كرد. بر اساس آسيب شناسي كه نياز به پژوهش و جامعه آماري نداشت و كافي بود نشست كوتاه با چند مدير روابط عمومي آقا و كارشناسان ذيربط آنان در حوزه روابط عمومي داشت پاي درد و دل بانوان اين حوزه اعم از اساتيد عالي رتبه دانشگاهي مديران روابط عمومي وزارتخانه و يا بخش خصوصي نشست و متقاعد به اجراي اين پروژه شد. تا آنجا كه كميته علمي اين همايش از ميان همين قشر منتخب شد و در جلسات متعدد به دستاوردهاي سازنده در تمام بخش هاي روابط عمومي منجر گرديد. با هدف تبيين فعاليت هاي چشمگير بانوان به شرط ديده شدن و اينكه اين باور ايجاد شود بانوان در اين حوزه بسيار توانمند بوده و چه بسا در كنار مديران ارشد حتي در سطوح وزارتي عليرغم بن بست هاي فرهنگي و نگاه مرد سالارانه خوش درخشيدند و شايسته ارتقا در گست هاي مديريتي مي باشند. مباحث بسيار كاربردي در جهت رفع مشكلات موجود مطرح شد، تا حدودي اين باور در بين بانوان حوزه روابط عمومي ايجاد شد آنچه سازمان آنها را در ميان افكار عمومي تعريف كرده بخشي را مديون تلاش هاي آنها بوده است.آنچه خستگي را مي زدايد زيبايي اثر به جا مانده است. از آن سالها تا به امروز با توجه به تلاش و انگيزه اي بدون پايان بانوان روابط عمومي را در جايگاه و پست هاي مديريتي چه در بخش خصوصي، دولتي و در كرسي هاي دانشگاه در صفوف موازي با فرهيختگان ذكور اين خانواده عظيم به چشم شاهديم. به واسطه تغيير بينش ها و بيناتر شدن ديده ها و شناخت خود بانوان از توانمندي هاي بالقوه در مواجه شدن با دانشي كه در اين حوزه به كار گرفته اند ولي عدم خود باوري و غالب بودن نگاه مرد سالارانه اجازه شكوفايي به آنها نداده بود را كم كم به نمايش مي گذاشتند. نيم قرن در اين حوزه زماني است كافي براي فرهنگ سازي و حفظ ارزش ها و آنچه براي آن تلاش كرده ايم. از هر درختي به اندازه ريشه محكم، تعداد سالها و قدمت و تنومندي شاخه ايش انتظار ايجاد مي شود. انجمن روابط عمومي ايران تنومندترين درخت اين حوزه با شاخه هاي قوي كه اساتيد وزين آن مي باشد جشن نيم قرن تاسيس و 30 سال تلاش مستمر خود را به همراه خانواده روابط عمومي جشن گرفت افسوس در اين روز مبارك نيمي از جمعيت اين خانواده را گله مند كرد. بانوان حوزه روابط عمومي كه از اساتيد دانشگاهي و مديران عاليرتبه و كارشناسان اين حوزه كه خود در عين دعوت ميزبان هم محسوب مي شدند طعم غريبي و عدم حضور را در مراسم چشيدند. تمامي گزارش هاي اين نيم قرن حاصل عملكرد آقايان، حضور پر رنگ آنها در عرصه هاي مديريتي و موثر به نمايش گذاشته شد. براي لحظه اي طالبان در اين مراسم ظهور كرده بود و حتي هداياي تقديمي با انتخاب كاربري مردانه كمربند و بن كارت خريد كت و شلوار مردانه برنامه ريزي شده بود. با توجه به تذكرات بانوان مجري محترم از حضور بانوان در مراسم قدرداني كرد و براي لحظه اي گويا خدا زن را آفريد. مجددا سوال ساليان پيش اينكه جايگاه بانوان محترم حوزه روابط عمومي كجا تعريف شده است؟ ذهن مرا مشغول كرد شايد نياز باشد انجمن روابط عمومي ايران اين بار مجري پروژه زن و روابط عمومي بوده و اصلي ترين وظيفه خود و رسالتش كه فرهنگ سازي در تمام امور مي باشد را اين بار با موضوع ترميم نگاه مرد سالارانه و ارتقاي جايگاه و تلاش بانوان روابط عمومي را احيا كند. ليلا نوري كارشناس روابط عمومي