انتصاب مدير جديد روابط عمومي فولاد مباركه

محمدياسر طيب نيا مديرعامل فولاد مباركه طي حكمي محمدجواد براتي را به عنوان مدير روابط عمومي اين شركت منصوب كرد. محمدياسر طيب نيا مديرعامل فولاد مباركه طي حكمي محمدجواد براتي را به عنوان مدير روابط عمومي اين شركت منصوب كرد. محمدجواد براتي، دانش آموخته كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه است كه پيش از اين سمت مدير روابط عمومي دانشگاه صنعتي اصفهان را عهده دار بود. مدير روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان اصفهان، عضويت در كميته راهبردي روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، عضويت در شوراي هماهنگي روابط عمومي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و دبير شوراي هماهنگي روابط عمومي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي مناطق 3 و 6 كشور از ديگر سوابق مدير جديد روابط عمومي شركت فولاد مباركه است. در اين مراسم از تلاش ها و خدمات هادي نباتي نژاد با اهداي لوح تقدير، تجليل به عمل آمد.