احکام اصول اخلاقی انجمن روابط عمومی آمریکا

انجمن روابط عمومی آمریکا انجمن روابط عمومی آمریکا
ین مجموعه شامل شش حکم می شود که به همراه نمونه ها تبیین شده است و پایبندی به آن برای تمام اعضای انجمن روابط عمومی آمریکا ضروری است.

1. جریان آزاد اطلاعات
هسته اصلی حفاظت و پیشبرد جریان آزاد اطلاعات دقیق و صحیح برای خدمت به منافع عمومی و همکاری با تصمیم گیری های آگاهانه در جامعه دموکراتیک است.
هدف:
برای حفظ یکپارچگی روابط با رسانه، مقامات دولتی، و عموم.
برای کمک به تصمیم گیری های آگاهانه.
دستورالعمل ها:
یک عضو باید:
یکپارچگی فرآیندهای ارتباطی را حفظ کند.
در همه ارتباطات دقیق و صادق باشد.
برای اصلاح ارتباطات نادرست در قبال کارگزارانی که مسئول هستند باید سریع عمل کند.

2. رقابت
هسته اصل ترویج رقابت سالم است و رقابت منصفانه در میان حرفه ای ها فضایی اخلاقی را پدید می آورد که در پروراندن یک محیط کسب و کار قوی حیاتی است.
هدف:
برای ترویج رقابت محترمانه و منصفانه میان متخصصان روابط عمومی.
برای خدمت به منافع عمومی با ارائه وسیع ترین انخاب ها از گزینه های کارگزار.
دستورالعمل ها:
یک عضو باید:
شیوه های استخدام اخلاقی را که برای احترام به رقابت آزاد و باز بدون تضعیف عمدی رقیب دنبال کنید.
حفاظت از حقوق مالکیت معنوی در بازار.

3. افشای اطلاعات
هسته این اصل پرورش ارتباطات باز در تصمیم گیری های آگاهانه در یک جامعه دموکراتیک است.
هدف:
برای ایجاد اعتماد با عموم از طریق آشکار سازی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری های مسئولانه.
دستورالعمل ها:
یک عضو باید:
در همه ارتباطات صادق و دقیق باشد.
برای اصلاح ارتباطات نادرست که عضو مسئول آن است سریع عمل کند.
صداقت و دقت اطلاعات منتشر شده را که نماینده آن است بررسی و تحقیق کند.
منابع حمایت مالی (مانند مالکیت سهام) در سازمان مشتری را فاش کند.
از شیوه های فریبنده اجتناب کند.

4. حفظ اطمینان
هسته این اصل اعتماد مشتری نیازمند حفاظت مناسب از اطلاعات محرمانه و خصوصی است.
هدف:
برای محافظت از حقوق حریم خصوصی سازمان ها، مشتریان و افراد از طریق حفاظت از اطلاعات محرمانه.
دستورالعمل ها:
یک عضو باید: حقوق و حریم خصوصی مشتریان فعلی، پیشین و مشتریانی که در چشم اندازش وجود دارند و کارکنان را حفظ کند.
محافظت از اطلاعات فوق سری، محرمانه و خودی از یک مشتری یا سازمان.
توصیه های فوری یک مرجع مناسب توسط یک کارمند شرکت یا سازمان که عضو انجمن است به همگان بیان کند که اطلاعات محرمانه فاش شده است.

5. تضاد منافع
هسته اصلی اجتناب واقعی، درگیری های بالقوه و یا درک تضاد منافع سازنده اعتماد مشتریان، کارفرمایان و عموم است.
هدف:
برای کسب اعتماد و احترام مشترک با مشتریان یا کارفرمایان.
برای ساخت اعتماد با عموم از طریق اجتناب یا پایان دادن به موقعیت هایی که منافع شخص یا متخصص را در تضاد با منافع جامعه قرار می دهد.
دستورالعمل:
یک عضو باید:
برای کسب بهترین منافع مشتری یا کارفرما تلاش کند، حتی اگر بر خلاف منافع شخصی عضو باشد.
از موقعیت ها و اعمالی که ممکن است سازش در قضاوت خوب کسب و کار به نظر برسد اجتناب نماید و تضادی میان منافع متخصصان و اشخاص ایجاد کند.
تضادهای موجود و بالقوه منافع تحت تاثیر مشتریان یا سازمان را به سرعت فاش کند.
مشتریان و مصرف کنندگان را برای تعیین تضادهای موجود که تمام بخش ها را تحت تاثیر قرار داده است، تشویق کنند.
 
6. توسعه حرفه ای
هسته اصلی متخصصان روابط عمومی کار مداوم به منظور تقویت اعتماد عمومی در این حرفه است.
هدف:
برای ساختن احترام و اعتبار با عموم برای حرفه روابط عمومی.
برای بهبود، انطباق و گسترش حرفه ای.