حضور مدير روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي ايلام در ويدئو كنفرانس روابط عمومي هاي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

مهندس محبوب رستمزاد در ويديو كنفرانس روابط عمومي هاي دانشگاه علوم پزشكي سراسر كشور با دكتر جهانپور مدير روابط عمومي و بين الملل وزارت بهداشت و درمان در خصوص اطلاع رساني كرونا ويروس شركت نمود.