ساحل فيلسوف مدير روابط عمومي اتحاديه تاكسيراني گيلان تاكيد كرد: ضرورت تامين تجهيزات بهداشتي(ماسك و دستكش) براي رانندگان تاكسي گيلان

ساحل فيلسوف، سفير فرهنگي سازمان مديريت حمل نقل بار و مسافر شهرداري رشت، مسئول روابط عمومي اتحاديه تاكسيراني گيلان با اشاره به فعاليت 20 هزار راننده تاكسي، آژانس و خودروهاي شخصي در سطح شهر اظهار كرد: متاسفانه رانندگان خدوم و زحمتكش با كمبود دستكش و ماسك مواجه هستند. وي با اشاره به اينكه رانندگان زحمتكش با توجه به فعاليت در محيط سربسته و حمل نقل مسافران در معرض ويروس كرونا قرار دارند افزود: از دانشگاه علوم پزشكي گيلان تقاضا داريم امكانات و تجهيزات بهداشتي نظير ماسك، دستكش در اختيار ناوگان تاكسيراني قرار دهند. فيلسوف در پايان از زحمات سازمان مديريت حمل نقل بار و مسافر شهرداري رشت براي ضد عفوني ناوگان اتوبوسراني و جانمايي محلول ضد عفوني تاكسيرانان در محوطه اين سازمان قدرداني كرد.