دوز پاييني از گاز خنده در كاهش علائم افسردگي موثر است

دوز پاييني از گاز خنده در كاهش علائم افسردگي موثر است

در پژوهشي جديد، اثربخشي دوز پاييني از گاز خنده در كاهش علائم افسردگي مقاوم در برابر درمان نشان داده شد.