برچسب گذاري محتواي ويژه كودك در فضاي مجازي

برچسب گذاري محتواي ويژه كودك در فضاي مجازي اقتصاد ايران: عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي با اشاره به جزئيات طرح صيانت از كودك و نوجوان در فضاي مجازي گفت: برچسب گذاري محتواي ويژه كودك در فضاي مجازي در دستور كار قرار گرفت. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاري اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان به گزارش خبرگزاري اقتصادايران ،محمدحسن انتظاري  با بيان اينكه ايجاد زيست بوم پاك ويژه كودكان و نوجوانان در بستر شبكه ملي اطلاعات و در چارچوب فرهنگ ايراني اسلامي از جمله اهداف مصوبه اخير شوراي عالي فضاي مجازي است، گفت: در اين مصوبه سياست ها و اقدامات كلان كشور در پيشگيري از آسيب هاي كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي تعيين شده است. به اين معني كه نحوه ايجاد محيط صيانت شده براي اين گروه سني و رده بندي خدمات و محتوا در فضاي مجازي در دستور كار قرار گرفته است. وي با بيان اينكه نحوه مراقبت از كودكان در فضاي مجازي و پياده سازي اقدامات كلاني نظير مشاوره و ايجاد خطوط اضطراري و گزارش دهي، ارتقاي سواد رسانه اي و اقدامات نظارتي در اين مصوبه ديده شده است، تاكيد كرد: اين وظايف براي وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و ارشاد و نيز سازمان صدا و سيما تعريف شده است. عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي گفت: هدف از اين مصوبه اين است كه زيست بوم پاك ويژه كودك بر بستر شبكه ملي اطلاعات ايجاد شود. در كنار آن نيز قرار است شبكه اجتماعي بومي با برچسب گذاري و فضاي لازم مختص كودكان و نوجوانان متناسب با سن و سال آنها و فرهنگ ايراني اسلامي ايجاد شود. وي با تاكيد بر اينكه برچسب گذاري محتواي ويژه كودك در فضاي مجازي مطابق اين مصوبه در دستور كار قرار مي گيرد، خاطرنشان كرد: اقدامات كلان در اين مصوبه ميان صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد تقسيم كار شده است. در اين زمينه وزارت ارتباطات نيز مكلف به ايجاد زيرساخت هاي لازم است. در نهايت نيز مركز ملي فضاي مجازي روي اين مصوبه، نظارت خواهد داشت. انتظاري پياده سازي اين سند را داراي اهميت بسيار عنوان كرد كه بخش بزرگي از جمعيت كاربران فضاي مجازي را كه حدود 40 درصد برآورد مي شوند، در برمي گيرد و گفت: با وجودي كه بخش بزرگي از فضاي مجازي كشور تحت تسلط پلتفرم هاي خارجي است، اين سند آنطور كه بايد امكان نظارت و پياده سازي فضاي سالم را براي كودكان و نوجوانان نخواهد داشت مگر اينكه اين موضوع در دولت آينده حل و فصل شود. وي اظهار اميدواري كرد كه اجرا و پياده سازي اين سند با مديريت قوي تري پيگيري شود تا در نهايت شاهد محيط امني در فضاي مجازي براي كودكان و نوجوانان كشورمان باشيم. موضوعي كه حتي در كشورهاي اروپايي و آمريكايي نيز مورد تاكيد است.