روابط عمومي ها در خط مقدم و خاكريز اول جنگ رسانه اي هستند

 روابط عمومي ها در خط مقدم و خاكريز اول جنگ رسانه اي هستند رييس دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه در پانزدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي، راهبرد بازدارندگي رسانه اي ايران در جنگ رسانه اي با غرب را تشريح و بر ضرورت توانمندسازي روابط عمومي ها تاكيد كرد . دكتر اكبر نصراللهي با اشاره به تاريخچه استراتژي بازدارندگي در يونان باستان و جنگ هاي صدر اسلام و در روابط دو ابرقدرت در دوره جنگ سرد گفت راهبرد بازدارنده درحال حاضر نيز عنصر اساسي در استراتژي امنيت ملي كشورها بويژه آمريكا است . وي گفت استراتژي بازدارندگي، مبتني بر روابط ميان بازيگران متعدد و روش ويژه اي از روابط است كه در آن يك طرف سعي دارد با تامين و تقويت آمادگي و توانمندي هاي لازم در خود ، طرف مقابل و متخاصم را به انصرف از تعرض و تجاوز و اقدام خصمانه منصرف يا تلاش هاي او را خنثي و بي اثر كند. نويسنده كتاب مديريت پوشش اخبار بحران گفت هدف از استراتژي بازدارندگي، كاهش يا ازبين بردن خطر حمله با افزايش هزينه هاست تا مهاجم را به اين نتيجه برساند كه هزينه هاي حمله بيش از منافع آن است. رييس دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه گفت هرچند استراتژي بازدارندگي در حوزه هاي رسانه اي نمي تواند همانندحوزه هاي نظامي كارآيي داشته باشد، اما ظرفيت زيادي براي محافظت از منافع و امنيت ملي كشورها بويژه در حوزه سايبري دارد نويسنده كتاب مديريت پوشش اخبار بحران در رسانه هاي حرفه اي ، هدف اصلي راهبرد بازدارندگي را حفظ وضع موجود ، توقف عمليات دشمن و انصراف از اقدامات خصمانه در حوزه هاي مشخص دانست و تصريح كرد ؛يكي از اين حوزه ها مي تواند رسانه ها باشند. به گفته دكتر نصراللهي استفاده از راهبرد بازدارندگي به دوره جنگ سرد و موضوعات نظامي محدود نيست و روابط ميان بسياري از كشورها كه در عرصه روابط بين الملل، منافع متضاد يا متفاوت دارند و بسياري از موضوعات از جمله رسانه ها به طور عام و روابط عمومي ها به طور خاص را در بر مي گيرد. رييس دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه افزود : رسانه ها ي ايران هم مي توانند و هم بايد با ايجاد ظرفيت هاي جديد، استفاده حرفه اي و مسئولانه از ظرفيت هاي موجود و توانمندسازي و ارتقاي سواد رسانه اي در حوزه ها و سطوح مختلف ، قدرت بازدارندگي خود را در قبال بازيگران رسانه اي ديگر كشورها افزايش دهند و مانع هرگونه اقدام فرهنگي و سياسي و نظامي دشمن مي شود و يا آنها را بي اثر و كم اثر كنند. نويسنده كتاب راهنماي پوشش خبري دو هدف مهم در حوزه رسانه ها را ، جلوگيري از تعرض رسانه اي دشمنان و توسعه فعاليت هاي آنان و بي اثر و يا كم اثر كردن برنامه ها و فعاليت هاي رسانه هاي دشمنان عنوان و تاكيد كرد: براي رسيدن به اين اهداف چاره اي جز استفاده از استراتژي بازدارندگي و اتخاذ راهبردهاي فعال و فوق فعال نيست. رييس دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه پيش شرط ها، تاكتيك ها،ملاحظات و بايسته هاي تحقق راهبرد بازدارندگي روابط عمومي ها را آگاه شدن از ابزار رسانه اي جبهة معارض انقلاب اسلامي و جبهة انقلاب اسلامي ، خدمات، ظرفيت ها، تهديدها و فرصت هاو آگاه كردن از خدمات،ظرفيت ها،تهديدها و فرصت ها كشور ،تعامل مستمر و آگاهانه روابط عمومي با رسانه ها ،شروع قبل از ديگران و تامين سريع و صحيح و جامع نيازهاي آني و آتي خبري ، آموزشي و سرگرمي مردم و نبود خلاء خبري ، آموزشي و سرگرمي،هم افزايي و جريان سازي رسانه اي و تحليل محوري،بالابردن سوادرسانه اي خود ،مردم و مسئولان و تسلط بر زبان هاي بين المللي و ايجاد و تقويت روابط بين المللي اعلام كرد . دكتر نصراللهي در تبيين جايگاه روابط عمومي در زمينه قدرت بازدارندگي گفت ابزار اصلي آمريكا در جنگ نرم كه عليه جمهوري اسلامي ايران به راه انداخته، رسانه است و هدف هاي مهم آن، ايجاد نابساماني اقتصادي، شكل دادن به نارضـايتي در جامعه، ناكارآمد جلوه دادن دستگاه اداري و اجرايي دولت، تضعيف حاكميت ايران است . رييس دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه منابع مهم قدرت نرم رسانه هاي ايراني را دين، مليت ايراني ، فرهنگ و هويت ايراني و اسلامي، پيام انساني و الهي ، رهبري دانست و افزود : جمهوري اسلامي با چنين پشتوانة قدرت نرمي مي تواند با كاركرد ايجابي، تودة مردم بـراي پشتيباني اقناع و از ظرفيت شهروند خبرنگار استفادكند و از طريق كاركرد سلبي از رسانه هاي دشمن مشروعيت زدايي كند . دكتر نصراللهي اصحاب رسانه به طور عام و روابط عمومي ها به طور خاص و ويژه ، از نقش آفرينان اصلي قدرت ملي و بازدارندگي كشور دانست و گفت :قدرت بازدارندگي حاصل نمي شود مگر اينكه رسانه ها و روابط عمومي تقويت شوند و جايگاه واقعي خودشان را پيدا كنند رييس دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه گفت: روابط عمومي ها را در خط مقدم و خاكريز اول جنگ رسانه اي هستند زيرا هم در اولويت هدف رسانه هايي رقيب و دشمن هستند و هم اينكه مقابله و مواجهه با جنگ رسانه اي ، منشاء و خواستگاه توليد و انتشار پيام هستند. وي گفت دشمن اميد و اعتماد مردم را به نظام و كشور هدف قرار داده و تمام تلاش خود را در ناكارآمد جلوه دادن نظام و كشور و سلب اين اعتماد انجام مي دهد بنابراين روابط عمومي بايد با اطلاع رساني شفاف ، درست و به موقع از خدمات نظام در كنار انعكاس مشكلات قابل حل مردم را آگاه و مشاركت آنان جلب و تلاش دشمنان خنثي كنند و هم اينكه اميد و اعتماد را به آنها برگردند . نويسنده كتاب راهنماي پوشش خبري ،نقش روابط عمومي در جنگ رسانه اي كنوني براي تقويت اميد و بازگرداندن اعتماد به مردم و جامعه را بسيار مهم و محوري دانست و گفت متاسفانه رسانه ها خصوصاً روابط عمومي ها به موازات پيشرفت در حوزه هاي نظامي و دفاعي به حدي پيشرفت نكرده اند كه بازدارنده باشند و نتوانسته اند توانمندي هاي سخت افزاري نيروهاي مسلح را به قدرت نرم كشور بيفزايد. رييس دانشكده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه تصريح كرد تحقيقات و تجربيات نشان مي دهد با وجود زحمات رسانه ها؛ قدرت بازدارندگي رسانه هاي ايران از جمله روابط عمومي ها كم است، منابع رسانه اي مردم از روابط عمومي ها و رسانه هاي رسمي به سمت منابع غير رسمي و غيرموثق در حال تغيير است،رويكرد شان سنتي و راهبردشان واكنشي است و اقدامات روابط عمومي ها در موضوعات راهبردي و مورد توجه افكار عمومي دنيا يا ديده نمي شود و يا تاخيري است.