يادداشتي از دپارتمان روابط عمومي بيمه معلم به بهانه 27 ارديبهشت، روز جهاني ارتباطات و روابط عمومي

به گواه بزرگترين نهادهاي اقتصادي و اجتماعي جهان ، با پيشرفت و توسعه دانش ، توسعه واحد روابط عمومي در ساختار ارگانها و نهادهاي تجاري بيش از پيش اهميت يافته چرا كه روابط عمومي چشم و گوش سازمان است ؛ در واقع روابط عمومي بازخوردها را از خارج سازمان مي شنود و مي بيند و به داخل منتقل مي كند ، روابط عمومي با پردازش و كاووش داده هايي كه از بيرون دريافت كرده مي تواند با هدايت بهينه و مطلوب سازمان را در مسير صحيح هدايت كند.امروزه اهميت روابط عمومي ها فراتر از تعامل و ارتباط صرف است بلكه با توسعه نهادهاي تجاري و غير تجاري در جهان كاركرد روابط عمومي ها به واكاوي ديتا ها و حتي هدايت مسير توليد محصول هم تسري يافته است و اينجاست كه مديران روابط عمومي با توليد محتواي مطلوب براي مشتريان مي توانند با پردازش عكس العمل و بازخوردهاي انها قدم در راه هدايت مستقيم سازمان گذارند.و بر اين اساس ارتباط مستمر روابط عمومي با رسانه ها نيز اهميت بسزايي خواهد داشت چرا كه رسانه ها مي توانند نقش اثرگذاري در نمايش چهره واقعي سازمان براي مخاطبان ايفاء كنند.خوشبختانه طي سالهاي اخير در صنعت بيمه تغييرات مطلوبي در راه توسعه روابط عمومي برداشته شده كه با بخشنامه اخير بيمه مركزي در خصوص ضرورت ارتقاء سازماني روابط عمومي ها اين توسعه در مسير صحيح هدايت خواهد شد.روابط عمومي بيمه معلم طي سالها با اعتقاد به اينكه روابط عمومي شوق اداري است نه شغل اداري ضمن عمل به تعهدات سازماني تلاش كرده تا واسط وفاداري براي مشتريان بيمه معلم باشد و از سويي به عنوان حلقه واسط ، نقش تكميل كننده را جهت ارتباط واحدهاي سازماني اين شركت ايفاء نمايد.شايد بتوان گفت روابط عمومي هاي شركتهاي بيمه به دليل نقش خطير بيمه در زندگي انسانها كه همان ايجاد امينت خاطر و آرامش است وظايف پيچيده تري را نسبت به ساير بازارهاي مالي خواهند داشت چرا كه موظفند به عنوان چشم بينا و گوش شنواي سازمان در مسير انتقال امنيت و ارامش به جامعه حركت كنند و از سوئي با نمايندگان و كارگزاران بيمه به عنوان پيش قراولان فروش بيمه ارتباط بهينه اي حاصل كنند.در اين راستا روابط عمومي بيمه معلم به عنوان شركت بيمه اي كه با بزرگترين سازمان كشور يعني اموزش و پرورش در ارتباط است همواره تلاش كرده تا از اين ظرفيت سهامداري خود با طراحي برنامه هاي منسجم در امر تعميم فرهنگ بيمه گام بردارد.كسب عنوان روابط عمومي برتر از منظر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و ارتباط مستمر با مدارس كشور براي توسعه فرهنگ بيمه از دستاوردها و عملكردهايي است كه در راستاي اعتقاد به اهميت روابط عمومي سيال و پويا در بيمه معلم حاصل شده كه بدون شك با اتكاء به برنامه استراتژيك و راهبردهاي بلند مدت بيمه معلم تا رسيدن به منزل مقصود فاصله است بر اين اساس روابط عمومي بيمه معلم برنامه هاي مدوني را براي سال 98 پياده سازي خواهد كرد.در ادامه بايد تاكيد كرد كه آنچه كه به روابط عمومي ها جان مي بخشد تعامل و ارتباط حرفه اي با رسانه هاست، چرا كه رسانه ها قادرند به روابط عمومي ها براي اگاهي از بازار هدف جهت دهند، در اين راستا بيمه معلم همواره تلاش رسانه ها را قدر مي نهد و به ارتباط مستمر با انها اعتقاد دارد.