اختتاميه پنجمين جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان برگزار مي شود

به گزارش شبكه خبري ICTPRESS به نقل از بنياد حاميان دانشگاه تهران، اختتاميه جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان، در راستاي حمايت از ايده هاي جوانان در 5 حوزه علوم پايه (رياضي، آمار، علوم كامپيوتر، فيزيك، شيمي، زمين شناسي و علوم زيستي) با 2 رويكرد ويژه ويروس كرونا و هوش مصنوعي، با حمايت بنياد نيكوكاري جميلي، ستاد خيرين وزارت علوم تحقيقات و فناوري، دانشكده هاي علوم دانشگاه تهران، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بنياد حاميان دانشگاه تهران، به صورت مجازي در تاريخ سه شنبه 9 آذرماه سال جاري، ساعت 15 تا 18 برگزار مي شود. بر همين اساس از دانشجويان رشته هاي مختلف و همه علاقه مندان آشنايي با فرآيند تبديل ايده به كسب وكار دعوت مي شود در مراسم اختتاميه پنجمين جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان به صورت مجازي با اين رويداد همراه باشند. تيم هاي برتر شركت كننده در جشنواره كه طي دو مرحله داوري به بخش پاياني راه يافته اند و برگزيده شده اند، در پايان جشنواره علاوه بر دريافت اعتبار حمايتي بنياد نيكوكاري جميلي، از شرايط همراهي تا تجاري سازي ايده براي ورود به اكوسيستم كارآفريني و اقتصادي كشور نيز بهره مند شوند.