واريز سود سهام عدالت سال 98 | پرداخت سود 94درصد و سهام 4درصد

واريز سود سهام عدالت سال 98 سازمان بورس درباره پرداخت سود سهام عدالت سال 98 از واريز 94 درصد سود و 4 درصد هم سهام به حساب دارندگان سهام عدالت خبر داد. حسن شجاعي رييس كميسيون اصل نود مجلس روز يكشنبه 30 آبان ماه سال جاري در توييتي نوشت، اين كميسيون پيگير عدم واريز 10 درصد از سود سهام عدالت مربوط به عملكرد سال 98 است. ورود كميسيون اصل نود به موضوع عدم پرداخت سود سهام عدالت 10 درصد از سود سهام عدالت 50 ميليون سهامدار از سال 98 پرداخت نشده و با گذشت 8 ماه، هنوز از سود سهام سال 99 هم خبري نيست. سهامداران منتظر ورود كميسيون اصل نود به اين موضوع در آينده نزديك باشند. خبرنگار فارس در اين زمينه پرسش هايي به سازمان بورس ارسال كرد كه امروز پاسخ آن از سوي سازمان براي انتشار واصل شد. همچنين بخوانيد: شوراي عالي بورس در خصوص تقسيم سود سهام عدالت تصميم مي گيرد جزييات اشتباه بزرگ چند ماه اخير پيرامون ميزان سود نقدي پرداخت شده به سهامداران عدالت اينكه گفته مي شود 10 درصد از سود سهام عدالت باقي مانده و به حساب مردم واريز نشده، صحت ندارد. در واقع مبلغ باقيمانده بسيار كمتر از 10 درصد است و حدودا 94 درصد از سود به صورت نقدي به مردم پرداخت شده است. همچنين مابقي سود به اين صورت است كه حدود 4 درصد از آن به سبب افزايش سرمايه شركت گل گهر سيرجان به تعداد سهام مردم افزوده شده و تعداد سهام مردم افزايش پيدا كرده است و حدود 2 درصد به علت پرداخت نكردن سود از سوي شركت مخابرات است؛ بنابراين طي دو مرحله در مرحله اول 50 درصد سود به مردم پرداخت شده است و حدود 44 درصد ديگر هم در مرحله دوم به مردم پرداخت شد. 4 درصد به صورت افزايش تعداد سهام و حدود 2 درصد هم همچنان پرداخت نشده است. 2 درصد سود باقيمانده را شركت مخابرات واريز نكرده است سازمان از طريق مراجع حقوقي در راستاي اخذ سود از شركت مخابرات اقدام كرده است، زيرا بر اساس قانون شركت مخابرات مكلف بوده است كه مبالغ را به حساب سهامداران واريز كند كه تاكنون اين شركت از واريز اين وجوه سرپيچي كرده است. اگر شركت مخابرات نيز سود را به حساب سپرده گذاري واريز كند، آن مبلغ 2 درصد باقي مانده هم به مردم پرداخت خواهد شد. در واقع اين كه بيان شده كه تاكنون 90 درصد سود سهام عدالت به حساب سهامداران واريز شد، بدين معنا بوده است كه 90 درصد از مبالغ سود شركت هايي كه سهامشان در پرتفوي سهامداران است، مبلغ مورد نظر را به حساب سپرده گذاري پرداخت كردند، ولي سپرده گذاري حدودا 94 درصد از سود نقدي افراد را پرداخت كرده است. بيشتر بدانيد: هك سامانه سهام عدالت شايعه است | اطلاعات سهامداران محفوظ است منبع: فارس تبليغات كليك