تلفن هاي همراه و افزايش 10 درصدي حواس پرتي رانندگان در سال 2018

تلفن هاي همراه و افزايش 10 درصدي حواس پرتي رانندگان در سال 2018 محققان در پي پژوهشي جديد دريافتند كه به شمار رانندگاني كه در هنگام رانندگي با تلفن همراه هوشمند خود كار مي كنند نسبت به سال 2018 ميلادي ده درصد افزوده شده است. به گزارش ايتنا به نقل از وب سايت خبري تحليلي cnet، اين پژوهش جديد بر اساس اطلاعات ناشناس از 1.8 ميليون راننده است كه درمجموع 4.5 ميليون مايل در جاده را طي كرده اند. اي اطلاعات از طريق نرم افزار كمپاني Zendrive جمع آوري شد كه براي نظارت بر رفتار رانندگان و اخطار به آن ها در صوت درگير شدن در فعاليت هاي مخاطره آميز را دارد. اطلاعات جمع آوري شده حاكي از آن بود كه افراد معتاد به تلفن هاي همراه هوشمند ( افرادي كه بيش از 10 درصد از زمان خود را در حين رانندگي صرف كار با تلفن همراه خود مي كنند) در 28 درصد از مواقعي كه پشت فرمان اتومبيل خود هستند، جاده را ناديده مي گيرند و به دستگاهشان توجه مي كنند. اطلاعات Zendrive نشان مي دهد كه فعاليت هاي شايع حين رانندگي شامل صحبت كردن، پيام دادن، استفاده از نرم افزارهاي جهت ياب يا انتخاب موسيقي است. پژوهشي ديگر كه جامعه آماري 500 نفر را در برداشت از رانندگان نشان داده كه خطرات رانندگي با حواس پرت از هيچ كس پوشيده نيست. حدود 85 درصد از پاسخگوها اعلام كرده بودند كه انجام اين كار مشكل ساز خواهد بود. بااين حال 47 درصد آن ها اعتراف كرده بودند كه در حدود 10 درصد از زمان خود را در حين رانندگي صرف كار با تلفن همراه هوشمند مي كنند. البته مطالعه ديگري كه از جانب يكي از موسسه هاي بيمه در ايالات متحده انجام شده بود نشان داد كه احتمال استفاده از تلفن هاي همراه هوشمند در حين رانندگي نسبت به سال 2014 ميلادي به ميزان 57 درصد افزايش داشته است. نتيجه گيري نهايي حاكي از آن است كه شمار افرادي كه از خطرات استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي آگاه هستند ولي بااين وجود اين كار مخاطره آميز را كنار نگذاشته اند، رو به افزايش است.