مدير دفتر رئيس و روابط عمومي جهاددانشگاهي قم منصوب شد

رئيس جهاددانشگاهي واحد استان قم، طي حكمي "علي شريعتي" را به عنوان "مدير دفتر رئيس و روابط عمومي" اين واحد منصوب كرد. به گزارش ايسنا منطقه قم، دكتر محمد حيدري رئيس جهاددانشگاهي واحد استان قم، در حكم "علي شريعتي" آورده است: با عنايت به تجارب، شايستگي و پشتكار شما، بدين وسيله به سمت " مدير دفتر رئيس و روابط عمومي" جهاددانشگاهي واحد استان قم منصوب مي شويد. اميد است با استعانت از خداوند متعال و بهره گيري از حداكثر توان خود، ضمن استفاده از تجربيات خود و تمامي ظرفيت هاي موجود در واحد، شاهد فعاليت و پيشرفت هرچه بيشتر شما باشيم. انتهاي پيام